Commit a6b016f1 authored by GunChleoc's avatar GunChleoc Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Gaelic)

Currently translated at 3.4% (23 of 676 strings)

Translation: Dégooglisons Internet/Main
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/degooglisons-internet/main/gd/
parent 19201422
Pipeline #420595 passed with stage
in 32 seconds
{}
leds:
libre:
desc: A thaobh nan stannardan ’s nam pròtacalan, ’s e bathar-bog saor a bh’ anns
an eadar-lìon a-riamh. Gidheadh, tha na companaidhean mòra togarrach air air
sàilleabh a chomasan agus mòran daoine deidheil air. Bu toigh leotha smachd
a ghabhail air le còd dùinte ann an siostaman glaiste nach obraich còmhla ri
chèile. Airson an eadar-lìon a chumail dìleas do phrionnsabalan a stèidheachaidh
a thug soirbheas cho mòr dha, tha e cudromach gum bi aplacaidean saora ri ’m
faighinn air an eadar-lìon, ’s e seo aplacaidean le bun-tùs fosgailte a ghabhas
inntrigeadh fo cheadachas saor.
title: Saor
decent:
title: Sgaoilte
solid:
title: Dlùth-chomainn
ethic:
title: Beusalachd
desc: Bu mhiann leinn taic a thoirt do dh’eadar-lìon com-pàirteach ’s neo-eisimeileach.
Tha sinn a’ diùltadh a’ ghluasaid mu choinneimh cleachdadh airson prothaid,
caithris, ceansarachd agus seilbheachadh dàta an àite follaiseachd (fìreantachd),
poileasaidhean follaiseach soilleir do luchd-chleachdaidh nan seirbheisean eadar-dhealaichte
agus diùltadh leth-bhreithe air dòigh sam bith.
title: A chùm eadar-lìon…
map:
alt: ’S e a’ bhliadhna 2016 AD. The an lìon gu lèir fo smachd nan seirbheisean meadhanaichte…
Uill, chan eil buileach… Tha aon bhaile beag ann fhathast far a bheil gràdhaichean
a’ bhathair-bhog shaoir smiorail gun ghèilleadh dhan luchd-ionnsaigh. Agus chan
eil beatha fhurasta aig na saighdearan a tha a’ cumail geàrd air na campaichean
daingnichte – Dùintum, Meadhanaichum, Tracum agus Foshealbhum.
camps:
centralisum:
title: <i lang="la">Meadhanaichum</i>
espionnum:
title: <i lang="la">Tracum</i>
privatum:
title: <i lang="la">Foshealbhum</i>
nsa:
title: <abbr title="National Security Agency" lang="en">NSA</abbr>
fermetum:
title: <i lang="la">Dùintum</i>
img:
map: Carte2016-romains-gd.png
home:
why:
props:
btn: ' '
explain:
props:
ethic:
title: Beusalachd
solid:
title: Dlùth-chomainn
alt:
desc: ' '
text1: ' '
text2: ' '
text3: ' '
text4: ' '
txt:
editor: ' '
equiv: ' '
services:
blogger:
mBody:
desc: ' '
meta:
title: Dì-Ghoogleamaid an eadar-lìon
dio: Dì-Ghoogleamaid an eadar-lìon
dioname: <b class="violet">Dì-Ghoogleamaid</b> <b class="orange">an eadar-lìon</b>
F: '@:html.soft'
DIo: <a href="@:link.DIo">@:meta.dioname</a>
lead: Seo iomairt an lìonraidh @:meta.F airson<br />eadar-lìon <a href="#leds">saor</a>,
<a href="#leds" >sgaoilte</a>, <a href="#leds">beusach</a> a tha ’ga stèidhichte
air <a href="#leds">dlùth-chomainn</a>
start: Thòisich an iomairt
edit: Chaidh an t-atharrachadh mu dheireadh a dhèanamh air
support: Cuir taic ris a’ phròiseact seo
list:
desc: ' '
medias:
intro: ' '
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment