Commit ac719528 authored by Joan Montané's avatar Joan Montané Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Catalan)

Currently translated at 62.2% (61 of 98 strings)

Translation: Framaforms/Commons (Soutenir)
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framaforms/commons-soutenir/ca/
parent 40dc5d3f
Pipeline #466160 passed with stage
in 27 seconds
......@@ -29,6 +29,14 @@ form:
address1_ex: p. ex. carrer de la llibertat 12
address2_ex: p. ex. Edifici VI
error_empty: Cal emplenar aquest camp.
type: Represento
part: un particular
corp: una entitat
title: 2. Completo la meva informació
corp_tip: Empresa, associació, cooperativa…
mecenat: "Si voleu ser patrocinador de @:txt.soft i\n[aparèixer en aquesta pàgina](@:(link.soutenir)/sponsors),\n\
[contacteu amb nosaltres](@:(link.contact)/#soutenir)."
address2: Informació addicional de l'adreça
step3:
vir: Transferència
chq: Xec
......@@ -43,6 +51,14 @@ form:
[demaneu-nos-ho](@:(link.contact)/#soutenir)."
section:
questions: Preguntes i contacte
title: Suport a Framasoft
lead: Perquè lliure no significa de franc…
why: Per què donar suport a @:txt.soft?
money: On van els diners?
numbers: '@:txt.soft en unes poques xifres'
text: Framasoft és una organització sense afany de lucre que **només** pot seguir
funcionanent gràcies als donatius. Us agrada què fem? Penseu que anem en la direcció
correcta? Si és així, i ens podeu fer un donatiu, us ho agrairem molt!
why:
numbers:
title: '@:txt.soft en {year}'
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment