Commit 96658357 authored by Joan Montané's avatar Joan Montané Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Catalan)

Currently translated at 61.5% (8 of 13 strings)

Translation: Framaforms/Commons (HoS)
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framaforms/commons-hos/ca/
parent c00f365c
{}
how:
freedom: "### El respecte a les vostres llibertats\n\n{service} es basa en programari\
\ lliure¹.\n**El codi és transparent, auditable públicament** i no hi ha cap\n\
funcionalitat oculta.\n\nEstà construït per la comunitat, i tothom és lliure de\
\ bifurcar-lo i dur el projecte\ncap a noves direccions.\n\n<small>¹ [{software}]({src})\
\ Llicència {license}</small>"
title: Una eina emancipadora
attention: "### L'economia de l'atenció\n\nEl {servee} és **gratuït, sense anuncis\
\ ni trampes per a clics**.\nEl nostre objectui és hostatjar una eina que us serveixi\
\ i no que us usi.\n\nAl contrari de l'adagi, aquí, **no sou el producte**."
data: "### El control de les vostres dades\n\n@:txt.soft recull el mínim de dades\
\ possible.\n\n**Teniu plena autonomia sobre això**.\n\nNo tenim gens d'interès\
\ a fer seguiment del vostre comportament, ni d'explotar-lo."
btn-more: Voleu anar més enllà en la programació i autonomia?
why:
title: Per què oferim {service}?
credits: 'Il·lustració : {author} ({license})'
who:
title: Qui hi ha darrere de {service}?
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment