Commit 8aaf1533 authored by Jiri Podhorecky's avatar Jiri Podhorecky Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 59.1% (58 of 98 strings)

Translation: Framasoft/Soutenir
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framasoft/soutenir/cs/
parent e0b3be0a
Pipeline #482286 passed with stage
in 30 seconds
...@@ -49,8 +49,24 @@ form: ...@@ -49,8 +49,24 @@ form:
\ daňového dokladu.\n\nMěli byste také vědět, že na stránce \"[seznam dárců](@:(link.soutenir)/en/stats)\"\ \ daňového dokladu.\n\nMěli byste také vědět, že na stránce \"[seznam dárců](@:(link.soutenir)/en/stats)\"\
\ \nsi můžete ověřit, zda byl váš dar přijat.\n\nVaše firemní jméno a příjmení\ \ \nsi můžete ověřit, zda byl váš dar přijat.\n\nVaše firemní jméno a příjmení\
\ jsou samozřejmě anonymizovány." \ jsou samozřejmě anonymizovány."
mecenat: "Pokud se chcete stát sponzorem @:txt.soft a\n[zobrazit na této stránce](@:(link.soutenir)/sponsors),\n\
[kontaktujte nás](@:(link.contact)/#soutenir)."
step3: step3:
title: 3. Mám přístup k platbě title: 3. Mám přístup k platbě
cb: Kreditní karta cb: Kreditní karta
vir: Převod vir: Převod
defisc: Informace o osvobození od daně defisc: Informace o osvobození od daně
defisc_text: "Ve Francii [díky daňovému odpočtu ve výši\n{procenta}](@:(link.soutenir)/defiskalizace),\n\
**váš dar ve výši {částky}** vás bude stát pouze {defisc}."
chq: Šek
pp: Paypal
i_give: Daruji
monthly: měsíčně
now: nyní
coord: Vaše osobní údaje jsou zaznamenány.
email_send:
- Na tuto adresu vám byl právě zaslán e-mail
- obsahující připomínku níže uvedených pokynů.
ok: Dobře, už to chápu.
modal_vir:
by: bankovním převodem
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment