Commit 4fd986f3 authored by Jiri Podhorecky's avatar Jiri Podhorecky Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (19 of 19 strings)

Translation: Framasoft/Commons
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framasoft/commons/cs/
parent 0906e674
Pipeline #474914 passed with stage
in 28 seconds
{}
nav:
lang: Jazyk
translate: Překlad
langChange: Změnit jazyk
carousel:
play: Spustit
pause: Pozastavit
prev: Předchozí obrazovka
next: Další obrazovka
goto: Přejít na obrazovku
indicator: Vyberte snímek, který chcete zobrazit
txt:
dio: Odgooglování internetu
newWindow: nové okno
close: Zavřít
nevershow: Již nezobrazovat
source: Zdroj
contactUs: Kontaktujte nás
search: Hledat
clear: Vymazat
backTop: Zpět na začátek
color:
dio: <b class="violet">Odgooglování</b> <b class="orange">Internetu</b>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment