Commit 27f14626 authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Albanian)

Currently translated at 94.7% (18 of 19 strings)

Translation: Framasoft/Commons
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framasoft/commons/sq/
parent ff8b0693
......@@ -3,3 +3,21 @@ nav:
lang: Gjuhë
translate: Përktheni
carousel:
play: Luaje
pause: Pauzë
prev: Diapoziti i mëparshëm
next: Diapozitivi pasues
indicator: Përzgjidhni një diapozitiv për shfaqje
txt:
dio: ç-google-zoni Internetin
newWindow: dritare e re
close: Mbylle
nevershow: Mos shfaq tjetër
source: Burim
contactUs: Lidhuni me ne
search: Kërko
backTop: Mbrapsht në krye
clear: Spastroje
color:
dio: <b class="violet">Ç-google-zoni</b> <b class="orange">Internetin</b>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment