Commit 181f2382 authored by Jiri Podhorecky's avatar Jiri Podhorecky Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 46.9% (46 of 98 strings)

Translation: Framasoft/Soutenir
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framasoft/soutenir/cs/
parent fcf1a726
Pipeline #472648 passed with stage
in 10 seconds
{}
section:
why: Proč podporovat @:txt.soft?
money: Kam jdou vaše peníze?
questions: Otázky a kontakty
title: Podpora Framasoft
lead: Protože svoboda neznamená, že je zadarmo…
text: Framasoft je nezisková organizace, která může fungovat **jen** díky vašim
darům. Líbí se vám, co děláme? Myslíte si, že jdeme správným směrem? Pokud ano
a můžete nám přispět, budeme vám velmi vděčni!
numbers: '@:txt.soft v několika číslech'
form:
step1:
title: 1. Chci darovat společnosti Framasoft
monthly: Každý měsíc
oneshot: Jednou
other: Jiná částka (např. {n})
receipt: Chci obdržet daňové potvrzení
anonymous: Chci, aby můj dar zůstal anonymní
step2:
title: 2. Vyplním své údaje
private: Důvěrnost informací
type: Zastupuji
part: jednotlivce
corp: společnost
corp_tip: Společnost, sdružení, komunita…
society: Právní subjekt
society_ex: např. Free Software Fondation
society_email_ex: např. contact@fsf.org
nickname_ex: např. Lady AAL
lastname: Příjmení
lastname_ex: např. Lovelace
firstname: Jméno
email: E-mail
email_ex: např. a.lovelace@example.com
address1: Adresa
address2: Doplnění adresy
zip: PSČ
zip_ex: např. 69007
city_ex: např. Lyon
error_empty: Toto pole musí být vyplněno.
nickname: Přezdívka
firstname_ex: např. Ada
address1_ex: např. 12 rue de la liberté
address2_ex: např. budova VI
city: Město
country: Země
error_email: Musíte zadat platnou e-mailovou adresu.
private_tip: "Tyto informace jsou nezbytné z praktických důvodů \na pro vystavení\
\ daňového dokladu.\n\nMěli byste také vědět, že na stránce \"[seznam dárců](@:(link.soutenir)/en/stats)\"\
\ \nsi můžete ověřit, zda byl váš dar přijat.\n\nVaše firemní jméno a příjmení\
\ jsou samozřejmě anonymizovány."
step3:
title: 3. Mám přístup k platbě
cb: Kreditní karta
vir: Převod
defisc: Informace o osvobození od daně
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment