Commit e38eb7da authored by Balázs Meskó's avatar Balázs Meskó Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (2 of 2 strings)

Translation: Framasoft/Credits
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framasoft/credits/hu/
parent f899083e
{}
main: "Az oldal olyan szabad elemeket használ, melyek szerepelnek a teljes @:txt.soft\
\ \nhálózaton:\n\nEgyes elemek egy parancsfájl telepít, mely hozzáadja a navigációs\
\ sávot és a \nláblécet az oldalhoz.<br /> A forráskód megtalálható a [Gitlab-\n\
tárolónkban](https://framagit.org/framasoft/framanav).\n\n[Grafikus elemek](../graphics):\n\
\n- a [jQuery](https://jquery.com/) programkönyvtár és a szabad\n [Bootstrap](https://getbootstrap.com)\
\ keretrendszer\n- vagy a szabad [VueJS](https://vuejs.org) keretrendszer és számos\
\ függősége\n- a [Roboto](https://fonts.google.com/specimen/Roboto) és\n [Deja\
\ Vu Sans](http://dejavu-fonts.org/wiki/Main_Page) betűkészletek,\n illetve a [Fork-Awesome](https://forkawesome.github.io/Fork-Awesome/)\
\ (ikonok)\n- a [Matomo](https://www.matomo.org/) statisztikai mérőeszköz\n\n##\
\ Licenc\n\nAhol másképp nem rendelkezünk, az oldalak tartalma a szabad\n@:(license.ccbysa4fr)\
\ licenc alatt érhető el.\n\nAz [alapszabályzatunk](../charte), a [Szolgáltatási\
\ feltételeink](../cgu),\na [jogi megjegyzéseink](../legals) és az összes [administratív\
\ dokumentumunk\n](../association) is e licenc alá kerül.\n\nAz oldalon mászkáló\
\ pingvinek a\n[@:people.lldemars](https://www.le-terrier.net/pingouin/pingouin.html)\
\ oldalról\nszármaznak, és @:(license.lal licenc) alatt vannak.<br />A\nképregény-karaktereket\
\ [@:people.gee](http://ptilouk.net) készítette, és \n@:(license.ccbysa2fr) alatt\
\ érhetők el.\n\nA logó @:people.jo munkájának eredménye, és @:license.ccbysa4fr\
\ alatt érhető\nel.<br />@:(people.lldemars) eredeti kabalája inspirálta.<br />\n\
(A @:txt.soft a szertő idézése nélkül is használhatja a logót)."
title: Köszönet
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment