Commit 740044e4 authored by Marcin Mikolajczak's avatar Marcin Mikolajczak Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 77.2% (44 of 57 strings)

Translation: Framasoft/Home
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framasoft/home/pl/
parent f5227e99
{}
mobilizon:
footer: 'Aby poznać plan rozwoju oprogramowania Mobilizon do 2020: JoinMobilizon.
Aby przetestować powstające funkcje <a href="https://test.mobilizon.org">test.mobilizon.org</a>'
link: https://framablog.org/?p=18299
text: Zajrzyj na wersję beta Mobilizona, który pozwoli na utworzenie własnej alternatywy
dla MeetUp i wydarzeń na Facebooku. To oprogramowanie jest rozwijane dzięki Waszemu
udziałowi i będzie stale ulepszane do wydania wersji V1 w pierwszej połowie 2020.
Wspólnie utwórzmy platformę wydarzeń, która będzie nam pasować. Zbierz się ⋅ Zorganizuj
⋅ Mobilizuj… w całkowitej wolności!
btn: Poznaj główne funkcje
title: Mobilizon – wolne i sfederowane narzędzie, aby uwolnić wydarzenia od Facebooka!
soutenir:
timeline: Oś czasu działań
numbers: '@:txt.soft w liczbach'
money: Na co przeznaczacie pieniądze?
why: Dlaczego wesprzeć @:txt.soft?
title: Wesprzyj Framasoft
cuo:
cloud:
title: Frama<br>cloud
mobilizon:
title: Mobilizon
peertube:
title: PeerTube
petitions:
title: Frama<br>petitions
meet:
title: Mobilizon
title: Contributopia
peertube:
modal:
features:
- Strumienie RSS
- Subskrypcje dla użytkowników
- Zaawansowane wyszukiwanie
- Napisy
- Import z plików .torrent
- Import z YouTube
text: PeerTube jest w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem. Oto część jego możliwości.
title: Główne funkcje PeerTube
footer: Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu PeerTube, jak działa <abbr title="Znana
również jako Fediwersum, grupa sfederowanych instancji.">federacja</abbr> i zrozumieć
jak możesz utworzyć własną <abbr title="Zdecentralizowana instalacja na serwerze,
dostępna za pośrednictwem adresu sieciowego.">instancję</abbr>, <a href="https://joinpeertube.org/en"
lang="en">JoinPeertube</a>
btn: Poznaj główne funkcje
title: PeerTube – alternatywa dla YouTube, powstała dzięki Tobie i dla Ciebie
dio:
footer: Pełną listę naszych usług, wraz z ich całą dokumentacją możesz znaleźć na
stronie <a href=@:link.dio/en>@:txt.dio</a>
btn: Pomóż nam utrzymywać te usługi i pomóż w powstawaniu nowych
subtitle: <strong>Etyczne alternatywy</strong> mogą istnieć.<br>Przedstawienie na
<strong>{count} przykładach</strong>.
title: Uwolnij swój Internet od Google<br>poznaj przyjazne użytkownikom narzędzia
more:
link: Zobacz pełną prezentację.
footer: '@:txt.soft to ponad 50 projektów. Sprawdź je wszystkie.'
confs:
title: Konferencje, warsztaty
blog:
text: Wiadomości dotyczące @:txt.soft, wolnej kulturze i dobrach wspólnych – historia,
recenzje prasowe, tłumaczenia, wywiady
title: '@:txt.blog, wiadomości o wolnej kulturze'
book:
text: Wolne książki dzielą wolność z wolnym oprogramowaniem. Publikujemy podręczniki,
książki techniczne, ale też powieści czy nawet komiksy
title: '@:txt.book, miejsce dla publikacji'
libre:
text: Historyczny projekt @:txt.soft – setki wolnego oprogramowania i zawartości
kulturowej, sprawdzonych i zorganizowanych
title: '@:txt.libre, katalog wolnej kultury'
title: Framasoft to…
intro:
btn: Wspieraj nasze działania
text: '@:txt.soft jest <strong>organizacją</strong> non-profit <strong>na rzecz
powszechnej edukacji</strong>, grupą przyjaciół przekonanych, że <strong>uwolnienie</strong>
świata cyfrowego jest możliwe, przekonanych że doprowadzą do tego <strong>rzeczywiste
działania</strong> w prawdziwym świecie i Internecie dla Ciebie i dzięki Tobie!'
subtitle: Zmieniaj świat<br>bajt po bajcie
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment