Commit 5be26cb8 authored by Balázs Meskó's avatar Balázs Meskó Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (40 of 40 strings)

Translation: Framasoft/Asso
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framasoft/asso/hu/
parent 23aec3f5
{}
prez: "## A @:txt.soft bemutatása\n\nAz oktatási világból jőve, most a népi oktatás\
\ felé fordulva, a @:html.soft\nelsősorban egy projekthálózat, amely közül az első,\
\ a [@:color.libre jegyzék](@:link.libre)\n2001-re nyúlik vissza.\n\nEzeket a projekteket\
\ egy közös célért dolgozó emberek végzik, azért hogy\ntámogassák a digitális szabadságjogokat.\n\
\nA felhasználók alapvető jogainak tisztelete, melyet jogi szerződések\n(a [szabad\
\ licencek](@:link.wFreeLicense)) garantálnak, a szabad szofver\nmozgalom szíve,\
\ és ez biztosítja, hogy az emberek megtarthassák a digitális \neszközök feletti\
\ irányításukat.\n\nA @:html.soft célja az, hogy olyan (elsődlegesen online) eszközöket\n\
biztosítson, amelyek elősegítik a következők terjedését:\n\n- szabad szoftverek\
\ (jegyzék, USB-meghajtók, telepítő…);\n- szabad kulturális alkotások (blog, fordítás,\
\ kiadóház…);\n- szabad szolgáltatások (több mint 30 szabad szolgáltatás az @:html.dio\
\ projekt keretében).\n\nMint a „nyílt világ kapuja”, a @:html.soft hálózat úgy\
\ szeretné magát\npozicionálni, mint egy híd a szabad szoftveres közösség és a nagyközönség\n\
között."
infos: "## A @:txt.soft egyesület\n\nA @:html.soft hálózat a nagy önkéntes közösségére\
\ támaszkodik, de nem\nlétezhetne, ha nem támogatná a 2004-ben alapított egyesület.\n\
\nA @:html.soft egyesület egy az 1901-es törvény szerinti nonprofit egyesület,\n\
amely közhasznú jellege miatt adójóváírást tesz lehetővé. Cél, hogy az\negyesület\
\ emberi léptékű legyen (kevesebb mint negyven tag, kevesebb mint tíz\nfős állandó\
\ stáb).\n\nLent információt találhat az alapokmányról, a működési szabályokról\
\ és\nmegtalálhatja az éves erkölcsi beszámolókat."
data:
dd:
benevalo: Értékelt önkéntesség
juridical: Egyesület az 1901-es törvény alapján, közhasznúként elismert
banners: Transzparensek
graphics: Grafikai útmutató és logók
press: Éves táblázat
newsletter: Regisztráció és archívum
reportsMAndF: Erkölcsi és pénzügyi beszámoló
reportsActivities: Tevékenységbeszámoló
reportsResults: Bevételi nyilatkozat
reportsWriting: tevékenységbeszámoló folyamatban
reportsFinancial: Pénzügyi beszámoló
moderation: Moderációs okirat
charte: Az egyesület és szolgáltatásainak alapító okirata
id: Lásd a fájlt
org: Szabad szoftveres projekteket támogató, és azokban közreműködő egyesület
staff: '@:people.employees alkalmazott'
dt:
registration: Az egyesület bejegyzése
founders: Alapítók
community: Közösség
graphics: Képi elemek
press: Sajtó- és médiaszemle
newsletter: Hírlevél
reports: Beszámolók
charte: Alapszabályok
projects: Fő projektek
id: Teljes azonosítás
org: Szervezet
headquarters: Főhadiszállás
staff: Alkalmazottak
dg: Igazgató és ügyvezető igazgató
coprez: Társelnök
juridical: Jogi forma
title: Adminisztratív és gyakorlati adatok
statuts: Az egyesület alapokmánya
title: Egyesület
ri: Belső szabályzat
infography: 'A *@:txt.soft világa* infógrafikát készítette:'
saveas: 'Az újrafelhasználáshoz: jobb kattintás a képre, és „Kép mentése más néven”'
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment