Commit 2ebba2cd authored by Balázs Meskó's avatar Balázs Meskó Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Hungarian)

Currently translated at 100.0% (3 of 3 strings)

Translation: Framasoft/Charte
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framasoft/charte/hu/
parent 5be26cb8
{}
md: "A @:color.soft egy népi oktatási hálózat, amely az oktatási világból ered, és\n\
elsődlegesen a szabad szoftverek iránt elkötelezett. Közösségileg, három \nterület\
\ köré szerveződik: a szabad szoftverek népszerűsítése, terjesztése és\nfejlesztése;\
\ a nyílt forráskódú kultúra támogatása; és nyílt szolgáltatásokat\nbiztosító online\
\ platform biztosítása.\n\n## A nyílt Internetért\n\nA szabad szoftverek és internetes\
\ nyílt szabványok használata az @:(html.dio)\nprojektünk célja.\n\nA forráskód\
\ elérhetősége a nyílt forráskódú elvek sarokköve. A @:color.soft\nvállalja, hogy\
\ minden egyes saját projektjében szereplő alkalmazást [szabad\nlicenc](https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.fr.html)\
\ alatt ad közre.\n\nA kód fejlesztése esetén, a @:color.soft vállalja, hogy a közreműködést\n\
(az eredetivel kompatibilis) szabad licenc alatt teszi közzé, és arra buzdítja\n\
az önkéntes közreműködőket, hogy lépjenek kapcsolatba a szerzővel.\n\nA @:color.soft\
\ vállalja, hogy elérhetővé teszi a forráskódot, vagy egy\naz alkalmazás hivatalos\
\ weboldalára mutatót hivatkozással, vagy ha az már nem\nérhető el, akkor a kérdéses\
\ forráskód közzétételével egy tárolóban.\n\nEzáltal mutatva a @:color.soft feddhetetlenségét,\
\ hiszen minden felhasználó\nmegnézheti a forráskódot, akár javíthat is rajta, és\
\ mindenek felett,\nmeggyőződhet róla, hogy nem élnek vissza az adataival, személyazonosságával\n\
és jogaival.\n\nA felhasználók ezután tudatosan használhatják az elérhető alkalmazásokat,\
\ és\nismerhetik meg a funkciókat, előnyeket, korlátokat és a lehetséges\nfelhasználásokat.\n\
\nAz ezekkel alkalmazásokkal készült adatok közül semmi nem lesz a @:color.softé,\n\
nem élünk szerzői jogokkal és nem cenzúrázzuk a tartalmukat. Viszont, bármilyen\n\
olyan tartalom, amely jogsértő vagy törvénytelen a francia jog szerint,\nmegfelelő\
\ jelzés esetén azonnali eltávolításra kerül.\n\n## A decentralizált Internetért\n\
\nAzáltal, hogy nyílt alkalmazásokat kínál online, a @:color.soft célja az, hogy\n\
alternatívát nyújtson az olyan cégek zárt alkalmazásaival szemben, melyek\nmonopóliumot\
\ érnek el, és visszaélnek a személyes adatokkal.\n\nEzek az alternatívák példák\
\ az elérhető nyílt forráskódú megoldások\nsokféleségére, melyek személyes és csoportos\
\ célokra is használhatók. Ebből a\nszempontból a @:color.soft elkötelezett abban,\
\ hogy úgy támogassa a\nterjesztésüket, hogy oktatóanyagot biztosít ezek saját kiszolgálóra\
\ történő\ntelepítéséhez.\n\nAz ezen alkalmazások egyenlő hozzáférése erős vállalás:\
\ azzal, hogy ingyenesen\nbiztosítja őket, a @:color.soft a lehető legnagyobb mértékben\
\ szeretné terjeszteni\na használatukat, és példát szeretne mutatni arra, hogy a\
\ decentralizált és\negalitárius Internet lehetséges.\n\n## Az etikus Internetért\n\
\nA nyílt forráskódú szoftverek etikája a megosztásról és függetlenségről szól.\n\
A @:color.soft vállalja, hogy sosem gyakorol cenzúrát a tartalom felett,\nnem figyeli\
\ a felhasználók tevékenységét, és nem válaszol hivatalos jogi\nkérélem nélküli\
\ adminisztratív vagy hivatali kérésekre. Cserébe, a felhasználók\nvállalják, hogy\
\ tiszteletben tartják a jogi kereteket.\n\nNem gyakorlunk semmilyen diszkriminációt\
\ a felhasználók között, hogy a lehető\nlegnagyobb akadálymentességet érjük el.\n\
\nA személyes adatok nem lesznek üzleti célokkal felhasználva, sem harmadik\nfélnek\
\ továbbítva, sem a jelen alapító okirattól eltérő céllal felhasználva.\nViszont\
\ a felhasználóknak tudniuk kell, hogy az adataik elérhetővé válhatnak,\nkülönösen\
\ ha közzéteszik egy közös munkára szolgáló alkalmazásban. Ebben az\nesetben a felhasználók\
\ felelősek a saját tartalmukért.\n\n## A szolidáris Internetért\n\nA @:color.soft\
\ nonprofit szervezet. Az önkéntesei és alkalmazottai arra\náldozzák az idejüket,\
\ hogy megőrizzék a szolgáltatások folytonosságát a\nfelhasználók számára. A szolgáltatások\
\ ingyenesek, de ez nem azt jeletni, hogy\nnem kerülnek semmibe. Ha sok támogató\
\ ösztönzi anyagilag a @color.softot, hogy\ntartsa karban a szolgáltatásait, akkor\
\ még több ember használhatja őket, és még\ntovább fejleszthetők.\n\nA @:color.soft\
\ a nép oktatás módszerét követi, így a lehető legtöbb tudást\nosztja meg a szabad\
\ szoftverek használatának ösztönzése, és a felhasználók\nszabad szolgáltatások,\
\ saját kiszolgálókra telepítésére tanítása során. A\nműszaki és kognitív erőforrások\
\ megosztása teszi az internetet közjószággá,\namely mindenki számára elérhető,\
\ de senkinek nem tulajdona."
footer: "A szabad, etikus, decentralizált és szolidáris szolgáltatások alapító okirata,<br\
\ />\na @:color.soft elfogadásával, 2014. október 6.-án.\n\nA fordítást készítette:\
\ Meskó Balázs"
title: Alapító okirat
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment