Commit 1be5fea2 authored by Filip Bengtsson's avatar Filip Bengtsson Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Swedish)

Currently translated at 29.1% (14 of 48 strings)

Translation: Framasoft/Full -Pages
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/framasoft/full-pages/sv/
parent 153c1e58
......@@ -3,11 +3,11 @@ accroche:
asso:
title: En förening
communaute:
text: Vem är bakom @:txt.soft? Alla som någonsin tog del av vårat projekt. Det är
tillräckligt att vara ivrig för att främja Öppen källkod och licensera ditt deltagande
som öppen källkod. Det garanterar att det blir tillagt i allmänhet utan risk för
att bli gripen.
desc: En glad röra
text: Vem står bakom @:txt.soft? Alla som någonsin tog del av vårat projekt. Det
är tillräckligt att vara ivrig för att främja öppen källkod och licensera ditt
deltagande som öppen källkod. Det garanterar att det blir allmän egendom utan
risk för att låsas bort.
desc: En salig röra
title: Fri gemenskap
medias:
lListen: Länk till lyssnarsidan
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment