...
  View open merge request
Commits (8)
......@@ -1155,15 +1155,15 @@ Quan s\'esborra l\'aplicació s\'eliminen les dades immediatament.\n
<string name="apply_changes">Apply changes</string>
<string name="restart_message">You need to restart the application to apply changes</string>
<string name="restart">Restart</string>
<string name="pref_custom_theme">Use a custom theme</string>
<string name="pref_custom_theme_summary">Allow to override colors of the selected theme above</string>
<string name="theming">Theming</string>
<string name="store_before">Store before</string>
<string name="data_export_theme">The theme was exported</string>
<string name="data_export_theme_success">The theme has been successfully exported in CSV</string>
<string name="pref_colored_status_bar_summary">Apply the primary color to the status bar</string>
<string name="pref_colored_status_bar_title">Status bar color</string>
<string name="restore_default_theme">Restore a default theme</string>
<string name="pref_custom_theme">Usa un tema personalitzat</string>
<string name="pref_custom_theme_summary">Autoritza a canviar colors del tema seleccionat</string>
<string name="theming">Gestió de temes</string>
<string name="store_before">Arxivar prèviament</string>
<string name="data_export_theme">S\'ha exportat el tema</string>
<string name="data_export_theme_success">S\'ha exportat el tema en format CSV</string>
<string name="pref_colored_status_bar_summary">Assigna el color primari a la barra d\'estat</string>
<string name="pref_colored_status_bar_title">Color de la barra d\'estat</string>
<string name="restore_default_theme">Recobra el tema de fàbrica</string>
<string name="import_theme">Import a theme</string>
<string name="import_theme_title">Tap here to import a theme from a previous export</string>
<string name="export_theme">Export the theme</string>
......
......@@ -1167,14 +1167,14 @@
<string name="pref_custom_theme_summary">Allow to override colors of the selected theme above</string>
<string name="theming">Theming</string>
<string name="store_before">Store before</string>
<string name="data_export_theme">The theme was exported</string>
<string name="data_export_theme_success">The theme has been successfully exported in CSV</string>
<string name="pref_colored_status_bar_summary">Apply the primary color to the status bar</string>
<string name="pref_colored_status_bar_title">Status bar color</string>
<string name="restore_default_theme">Restore a default theme</string>
<string name="import_theme">Import a theme</string>
<string name="import_theme_title">Tap here to import a theme from a previous export</string>
<string name="export_theme">Export the theme</string>
<string name="export_theme_title">Tap here to export the current theme</string>
<string name="theme_file_error">An error occurred when selecting the theme file</string>
<string name="data_export_theme">Temaet er eksporteret</string>
<string name="data_export_theme_success">Temaet er eksporteret til CSV</string>
<string name="pref_colored_status_bar_summary">Anvend den primære farve på statusbjælken</string>
<string name="pref_colored_status_bar_title">Statusbjælkefarve</string>
<string name="restore_default_theme">Gendan et standardtema</string>
<string name="import_theme">Importér et tema</string>
<string name="import_theme_title">Tryk hér for at importere et tema fra en tidligere eksport</string>
<string name="export_theme">Eksportér dette tema</string>
<string name="export_theme_title">Tryk hér for at eksportere det aktuelle tema</string>
<string name="theme_file_error">En fejl opstod under valg af temafilen</string>
</resources>
......@@ -31,7 +31,7 @@
<string name="two_factor_authentification">രണ്ടു പടിയായി ഉള്ള പ്രമാണീകരണം?</string>
<string name="no_result">ഫലങ്ങൾ ഇല്ല!</string>
<string name="instance">പതിപ്പ്</string>
<string name="instance_example">പതിപ്പ്: മാസ്റ്റോഡോൺ.സോഷ്യൽ</string>
<string name="instance_example">പതിപ്പ്: mastodon.social</string>
<string name="toast_account_changed" formatted="false">ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു %1$s</string>
<string name="add_account">ഒരു അക്കൗണ്ട് ചേർക്കുക</string>
<string name="clipboard">ഈ ടൂട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം ക്ലിപ്ബോർഡിലേക്ക് പകർത്തിയിരിക്കുന്നു</string>
......@@ -178,40 +178,40 @@
<string name="no_draft">No drafts!</string>
<string name="choose_toot">Choose a toot</string>
<string name="choose_accounts">Choose an account</string>
<string name="select_accounts">Select some accounts</string>
<string name="remove_draft">Remove draft?</string>
<string name="show_reply">Tap on the button to display the original toot</string>
<string name="upload_form_description">Describe for the visually impaired</string>
<string name="select_accounts">ചില അക്കൗണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ</string>
<string name="remove_draft">ഡ്രാഫ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യട്ടെ?</string>
<string name="show_reply">ഒറിജിനൽ ടൂട്ട് കാണാൻ ഈ ബട്ടണിൽ ഞെക്കൂ</string>
<string name="upload_form_description">കാഴ്ചശക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വിവരണം നൽകൂ</string>
<!-- Instance -->
<string name="instance_no_description">No description available!</string>
<string name="instance_no_description">വിവരണം ലഭ്യമല്ല!</string>
<!-- About -->
<string name="about_vesrion">Release %1$s</string>
<string name="about_developer">Developer:</string>
<string name="about_license">License: </string>
<string name="about_license_action">GNU GPL V3</string>
<string name="about_code">Source code: </string>
<string name="about_yandex">Translation of toots:</string>
<string name="about_thekinrar">Search instances:</string>
<string name="thanks_text_logo">Icon designer:</string>
<string name="thanks_text_banner">Banner designer:</string>
<string name="about_vesrion">റിലീസ് %1$s</string>
<string name="about_developer">ഡെവലപ്പർ:</string>
<string name="about_license">ലൈസന്‍സ്: </string>
<string name="about_license_action">ഗ്നു ജി പി എൽ V3</string>
<string name="about_code">മൂലാധാരം: </string>
<string name="about_yandex">ടൂട്ടുകളുടെ മൊഴി മാറ്റം:</string>
<string name="about_thekinrar">പതിപ്പുകൾ തിരഞ്ഞു നോക്കൂ:</string>
<string name="thanks_text_logo">ചിഹ്നം രൂപകൽപന ചെയ്തത്:</string>
<string name="thanks_text_banner">തലക്കെട്ട് രൂപകൽപന ചെയ്തത്:</string>
<!-- Conversation -->
<string name="conversation">Conversation</string>
<string name="conversation">സംഭാഷണങ്ങൾ</string>
<!-- Accounts -->
<string name="no_accounts">No account to display</string>
<string name="no_follow_request">No follow request</string>
<string name="status_cnt">Toots \n %1$s</string>
<string name="following_cnt">Following \n %1$s</string>
<string name="followers_cnt">Followers \n %1$s</string>
<string name="pins_cnt">Pinned \n %d</string>
<string name="authorize">Authorize</string>
<string name="reject">Reject</string>
<string name="no_accounts">പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അക്കൗണ്ട് ഇല്ല</string>
<string name="no_follow_request">പിന്തുടരാനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകൾ ഇല്ല</string>
<string name="status_cnt">ടൂട്ട്സ് \n %1$s</string>
<string name="following_cnt">പിന്തുടരുന്നു \n %1$s</string>
<string name="followers_cnt">പിന്തുടർച്ചക്കാർ \n %1$s</string>
<string name="pins_cnt">പിൻ കുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു \n %d</string>
<string name="authorize">അംഗീകരണം</string>
<string name="reject">നിരാകരിക്കുക</string>
<!-- Scheduled toots -->
<string name="no_scheduled_toots">No scheduled toots to display!</string>
<string name="no_scheduled_toots_indications">Write a toot and then choose <b>Schedule</b> from the top menu.</string>
<string name="remove_scheduled">Delete scheduled toot?</string>
<string name="media_count">Media: %d</string>
<string name="toot_scheduled">The toot has been scheduled!</string>
<string name="toot_scheduled_date">The scheduled date must be greater than the current hour!</string>
<string name="no_scheduled_toots">കാണിക്കാൻ സമയബന്ധിത ടൂട്ടുകൾ ഇല്ല!</string>
<string name="no_scheduled_toots_indications">ടൂട്ട് എഴുതിയ മുകളിൽ മെനുവിൽ നിന്ന് <b>ഷെഡ്യൂൾ</b> തിരഞ്ഞെടുക്കുക.</string>
<string name="remove_scheduled">സമയബന്ധിത ടൂട്ട് നീക്കം ചെയ്യട്ടെ?</string>
<string name="media_count">മാധ്യമം: %d</string>
<string name="toot_scheduled">ടൂട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു!</string>
<string name="toot_scheduled_date">ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത സമയം ഇപ്പോഴുള്ള സമയത്തേക്കാൾ വൈകി ആയിരിക്കണം!</string>
<string name="warning_battery">Battery saver is enabled! It might not work as expected.</string>
<!-- timed mute -->
<string name="timed_mute_date_error">The time for muting should be greater than one minute.</string>
......
......@@ -1160,15 +1160,15 @@ Yandex 有適當的隱私權政策,可以在這裡找到:https://yandex.ru/l
<string name="pref_custom_theme">使用自訂佈景主題</string>
<string name="pref_custom_theme_summary">允許覆寫在上方選定的佈景主題的顏色</string>
<string name="theming">主題</string>
<string name="store_before">Store before</string>
<string name="data_export_theme">The theme was exported</string>
<string name="data_export_theme_success">The theme has been successfully exported in CSV</string>
<string name="pref_colored_status_bar_summary">Apply the primary color to the status bar</string>
<string name="pref_colored_status_bar_title">Status bar color</string>
<string name="restore_default_theme">Restore a default theme</string>
<string name="import_theme">Import a theme</string>
<string name="import_theme_title">Tap here to import a theme from a previous export</string>
<string name="export_theme">Export the theme</string>
<string name="export_theme_title">Tap here to export the current theme</string>
<string name="theme_file_error">An error occurred when selecting the theme file</string>
<string name="store_before">儲存之前</string>
<string name="data_export_theme">佈景主題已匯出</string>
<string name="data_export_theme_success">佈景主題已成功匯出為 CSV</string>
<string name="pref_colored_status_bar_summary">將主要色彩套用到狀態列上</string>
<string name="pref_colored_status_bar_title">狀態列色彩</string>
<string name="restore_default_theme">恢復預設佈景主題</string>
<string name="import_theme">匯入佈景主題</string>
<string name="import_theme_title">點擊這裡以從先前匯出的檔案匯入佈景主題</string>
<string name="export_theme">匯出佈景主題</string>
<string name="export_theme_title">點擊這裡以匯出目前的佈景主題</string>
<string name="theme_file_error">選取佈景主題檔案時遇到錯誤</string>
</resources>