Commit ef417d1c authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Add new file

parent b986b008
# Exemples amb Firefox Focus
Aquesta aplicacion de Mozilla a per avantatge de conténer pas gaire de cadenas de tèxtes, l’analisi per trapar las fautas es fòrça rapid.
## Armonizacion
Lo cambiament automatizat de navigacion per navegacion a pas afectat la traduccion
![Navigacion] (/img/exemples/Focus_1.png "Dos biais d’escriure")
Cal anar a Pontoon e cercar «nav» per trapar totes los mots que començan per aquò e cambiar l’I per un E.
![Pontoon] (/img/exemples/Focus_2.png "Pontoon")
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment