Commit d6a36775 authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn EXEMPLES.md

parent b34ed5a5
# Exemples
Botarem aquí los exemples per aprendre a melhorar la qualitat de la traduccion.
- Abans tot
- Armonizacion
- Votz passiva
##Abans tot
## Abans tot
Los espacis abans **! ?** e **:** son insecable, per evitar un retorn a la linha pel solet **! ?** o **:**
Passatz la mirga sul tèxte seguent e agachatz de remarcar la diferéncia entre l’espaci abant e aprèp lo signe.
> Mercé d’aver causit Firefox ! Per profeitar plenament de vòstre navigador, descobrissètz sas darrièras foncionalitats.
Per ara la trauduccion de Firefox respecta pas complètament aquesta consigna.
......@@ -18,7 +23,9 @@ Una recèrca dins Pontoon amb **?** tòrna aquò :
Serà una causa de cambiar per obténer una traduccion de las bonas.
##Armonizacion
## Armonizacion
### Estil general
Aquí avèm de cambiar doas causas per respectar l’estil general : un espaci mancant e una majusucla.
......@@ -30,4 +37,27 @@ Atencion : s’agís d’un espaci insecable non pas un espaci ordinari.
E lo resultat final un còp la correction facha amb l’interfàcia de traduccion de Mozilla.
![Captura 3](/img/exemples/espaci-majuscula-3.png "Correccion finala")
\ No newline at end of file
![Captura 3](/img/exemples/espaci-majuscula-3.png "Correccion finala")
Un autre exemple d’armonizacion
## Votz passiva
Podèm traduire las formas passivas de l’anglés amb la meteissa estructura mas l’occitan aima pas la votz passiva.
> Peer’s Certificate has been revoked per Firefox.
Pòt donar «Lo certificat del par es estat revocat per Firefox.» o
«Firefox a revocat lo certificat del par»
Sovent avèm pas l’agent que realiza l’accion e sèm obligats a utilizar una votz passiva.
## Errors de cercar
### Auxiliar Èsser
Es lo seu pròpri auxiliar al passat compausat
Vòstre senhal a estat escafat => Vòstre senhal es estat escafat
Totes los pòrts TCP an estats tampats => Totes los pòrts TCP son estats tampats
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment