Commit b34ed5a5 authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Creacion

parent a6ef0c2f
# Exemples
Botarem aquí los exemples per aprendre a melhorar la qualitat de la traduccion.
##Abans tot
Los espacis abans **! ?** e **:** son insecable, per evitar un retorn a la linha pel solet **! ?** o **:**
Passatz la mirga sul tèxte seguent e agachatz de remarcar la diferéncia entre l’espaci abant e aprèp lo signe.
> Mercé d’aver causit Firefox ! Per profeitar plenament de vòstre navigador, descobrissètz sas darrièras foncionalitats.
Per ara la trauduccion de Firefox respecta pas complètament aquesta consigna.
Una recèrca dins Pontoon amb **?** tòrna aquò :
![Espacis] (/img/exemples/Espaci-insecable-normal.png "Diferéncia d’espacis")
Òm vei que solament la primièra frasa conten un espaci insecable, simbolizat amb un rectangle blau.
Serà una causa de cambiar per obténer una traduccion de las bonas.
##Armonizacion
Aquí avèm de cambiar doas causas per respectar l’estil general : un espaci mancant e una majusucla.
Atencion : s’agís d’un espaci insecable non pas un espaci ordinari.
![Captura 1](/img/exemples/espaci-majuscula-1.png "Captura dels marcapaginas per defaut de Firefox per Android")
![Captura 2](/img/exemples/espaci-majuscula-2.png "Indicacion de las causas de cambiar")
E lo resultat final un còp la correction facha amb l’interfàcia de traduccion de Mozilla.
![Captura 3](/img/exemples/espaci-majuscula-3.png "Correccion finala")
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment