Commit a4bbc550 authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn README.md

parent 63afb96f
......@@ -33,13 +33,15 @@ Per se trobar dins una version dicha establa, cal qu’una lenga siá mantenguda
Installar una version bêta pòt èsser malaisit pel public màger, una version establa demanda mens de parametratges e se trobar dirèctament a las botigas d’aplicacions dels sistèma mobils.
En pè de pagina podètz trapar un ligam per aprendre a installar una aplicacion fòra botiga.
___
#### Firefox per Android
traduch complètament lo 12 de novembre 2017 :
primièr cicle del 13/11/2017 al 22/01/2018
primièr cicle del 13/11/2017 al 22/01/2018
**(En espèra)** segond cicle del 23/01/2018 al 12/03/2018 (sortida de bêta ?)
......@@ -51,7 +53,7 @@ ___
traduch complètament lo 31 de decembre de 2017 :
primièr cicle del 23/01/2018 al 12/03/2018
**(En espèra)** primièr cicle del 23/01/2018 al 12/03/2018
segond cicle del 13/03/2018 al 08/05/2018
......@@ -95,7 +97,7 @@ Armonizar parelhs « **drech** / dreit / **ponch** / punt / **plànher** / plà
| ponch/punt | 19/01/2018 | Traduire «pointer» pontaire ? |
| drech/dreit | 19/01/2018 | Tanben «dreita» e «endreit» |
| dobrir/dubrir | 25/01/2018 | Tanben pels participis passats |
| pas mai/pas pus | 28/01/2018 | Veire la pagina Exemples |
| pas mai/pas pus | 28/01/2018 | Veire la pagina **Exemples** |
| (a)profeitar/(a)profechar ?| |
Armonizar parelhs « subre / sobre, bufar / bofar » aquí s’agís pas de prendre pas lo lengadocian occidental.
......@@ -140,9 +142,9 @@ Libre d’estil : https://www.softcatala.org/guia-estil-de-softcatala/tota-la-gu
Cors traduccion en linha : http://sapiencia.eu/traduire-mozilla-firefox-en-occitan/
Installar una version beta : https://opinion.jornalet.com/lo-quentin/blog/2418/firefox-per-android
Installar una version bêta : https://opinion.jornalet.com/lo-quentin/blog/2418/firefox-per-android
Telecargar Firefox beta per ordenador : https://www.mozilla.org/fr/firefox/nightly/all/?q=occitan
Telecargar Firefox bêta per ordenador : https://www.mozilla.org/fr/firefox/nightly/all/?q=occitan
Lèu los ligams de malhums socials
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment