Commit 9ab288fe authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn README.md

parent e9b95ff2
......@@ -29,6 +29,11 @@ Mas tanben a la traduccion del site de Mozilla. Lèu poirem tanben passar en occ
En seguida trapatz dins la jos-seccion **Exemple** las causas de saber per melhorar la qualitat de las traduccions
## Exemples
![alt text](https://framagit.org/provaires/fonts/blob/master/img/exemples/espaci-majuscula-1.png "Captura dels marcapaginas per defaut de Firefox per Android")
Aquí avèm de cambiar doas causas per respectar l’estil general : un espaci mancant e una majusucla.
![alt text](https://framagit.org/provaires/fonts/blob/master/img/exemples/espaci-majuscula-2.png "Indicacion de las causas de cambiar")
E lo resultat final un còp la correction facha amb l’interfàcia
![alt text](https://framagit.org/provaires/fonts/blob/master/img/exemples/espaci-majuscula-3.png "Correccion finala")
## Lexic
Una tièrra de paralaus frequentas amb la causida finala pels projèctes de Mozilla
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment