Commit 9964932e authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn README.md

parent 289d6a31
......@@ -22,20 +22,28 @@ Vist l’espendida del territòri occitan amai las mai mendres vilas pòdon acul
## Corses
Per aprendre a utilizar l’interfàcia de Pontoon avètz aquí un cors pichon : http://sapiencia.eu/traduire-mozilla-firefox-en-occitan/
A partir de l’aisin de traduccion accedissètz als programas de Mozilla en cors de traduccion.
Pòt arribar que ne manca, cal demandar lor apondon.
Pel moment òm pòt participar a la traduccion de Firefox per ordenador, Firefox per Android, Firefox per iOS, Firefox Focus per Android e iOS.
Mas tanben a la traduccion del site de Mozilla. Lèu poirem tanben passar en occitan los ecrans de connexion al compte Mozilla.
En seguida trapatz dins la jos-seccion **Exemple** las causas de saber per melhorar la qualitat de las traduccions
## Exemples
Aquí avèm de cambiar doas causas per respectar l’estil general : un espaci mancant e una majusucla.
Atencion : s’agís d’un espaci insecable non pas un espaci ordinari.
![Captura 1](/img/exemples/espaci-majuscula-1.png "Captura dels marcapaginas per defaut de Firefox per Android")
![Captura 2](/img/exemples/espaci-majuscula-2.png "Indicacion de las causas de cambiar")
E lo resultat final un còp la correction facha amb l’interfàcia de traduccion de Mozilla.
![Captura 3](/img/exemples/espaci-majuscula-3.png "Correccion finala")
## Lexic
......@@ -54,4 +62,4 @@ Una tièrra de paralaus frequentas amb la causida finala pels projèctes de Mozi
| to refresh | actualizar | |
| to restart | reaviar |sul modèl de **Reaver**, «tornar aviar» dins una frasa longa |
| to save | enregistrar | **Salvar** pels senhals e identificants, **Gardar** tanben dins los dos cases |
| serach | recèrca | amb È |
| search | recèrca | amb È |
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment