Commit 6c2580fe authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn README.md

parent 97264e73
......@@ -50,7 +50,9 @@ E lo resultat final un còp la correction facha amb l’interfàcia de traduccio
![Captura 3](/img/exemples/espaci-majuscula-3.png "Correccion finala")
### Lexic
Una tièrra de paralaus frequentas amb la causida finala pels projèctes de Mozilla
Una tièrra de paralaus frequentas amb la causida finala pels projèctes de Mozilla.
Aquesta lista ten per objectiu d’armonizar la traduccion, vòl pas dire que los demai mòts sián incorrèctes coma : recerca / recèrca
| Anglés | Occitan | Nòtas |
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment