Commit 63afb96f authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn README.md

parent 39d644e2
......@@ -34,7 +34,7 @@ Per se trobar dins una version dicha establa, cal qu’una lenga siá mantenguda
Installar una version bêta pòt èsser malaisit pel public màger, una version establa demanda mens de parametratges e se trobar dirèctament a las botigas d’aplicacions dels sistèma mobils.
___
Firefox per Android
#### Firefox per Android
traduch complètament lo 12 de novembre 2017 :
......@@ -46,7 +46,7 @@ primièr cicle del 13/11/2017 al 22/01/2018
(En espèra) tresen cicle del 13/03/2018 al 08/05/2018 (sortida de bêta ?)
___
Firefox per ordenador
#### Firefox per ordenador
traduch complètament lo 31 de decembre de 2017 :
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment