Commit 60207926 authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn.md

parent 84bff335
......@@ -29,9 +29,8 @@ Mas tanben a la traduccion del site de Mozilla. Lèu poirem tanben passar en occ
En seguida trapatz dins la jos-seccion **Exemple** las causas de saber per melhorar la qualitat de las traduccions
## Exemples
![Captura 1](/img/exemples/espaci-majuscula-1.png "Captura dels marcapaginas per defaut de Firefox per Android")
Aquí avèm de cambiar doas causas per respectar l’estil general : un espaci mancant e una majusucla.
![Captura 1](/img/exemples/espaci-majuscula-1.png "Captura dels marcapaginas per defaut de Firefox per Android")
![Captura 2](/img/exemples/espaci-majuscula-2.png "Indicacion de las causas de cambiar")
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment