Commit 50f45460 authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn README.md

parent b95a3826
......@@ -21,6 +21,12 @@ En organizant d’eveniments d’aquesta mena, òm ensenha al monde cossí venir
Vist l’espendida del territòri occitan amai las mai mendres vilas pòdon aculhir una serada de traduccion.
## Corses
Per aprendre a utilizar l’interfàcia de Pontoon avètz aquí un cors pichon : http://sapiencia.eu/traduire-mozilla-firefox-en-occitan/
A partir de l’aisin de traduccion accedissètz als programas de Mozilla en cors de traduccion.
Pòt arribar que ne manca, cal demandar lor apondon.
Pel moment òm pòt participar a la traduccion de Firefox per ordenador, Firefox per Android, Firefox per iOS, Firefox Focus per Android e iOS.
Mas tanben a la traduccion del site de Mozilla. Lèu poirem tanben passar en occitan los ecrans de connexion al compte Mozilla.
En seguida trapatz dins la jos-seccion **Exemple** las causas de saber per melhorar la qualitat de las traduccions
## Exemples
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment