Commit 47c7bfb8 authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn README.md

parent aab003a2
......@@ -2,7 +2,7 @@
**Presentacion**
Aqueste repertòri liure ten per tòca de fornir de contenguts per ajudar a contruïre a la traduccion dels logicials desvolopats per la fondacion Mozilla.
Aqueste repertòri liure ten per tòca de fornir de contenguts per ajudar a contribuïre a la traduccion dels logicials desvolopats per la fondacion Mozilla.
Traparetz aquí d’explicacions per melhorar los tèxtes, las causidas lexicalas e las iniciativas per inciatar a participar a l’utilizacion d’aisinas en lenga occitana.
## Ensenhador
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment