Commit 39d644e2 authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn README.md

parent 2ff1e826
......@@ -10,6 +10,7 @@ Traparetz aquí d’explicacions per melhorar los tèxtes, las causidas lexicala
## Ensenhador
- Aperitius traduccion
- Cicles de vida
- Corses
- Exemples
- Lexic
......@@ -25,6 +26,39 @@ Cal pas que utilizar los logicial e navigar pels menús. Un còp las errors reve
En organizant d’eveniments d’aquesta mena, òm ensenha al monde cossí venir contributor mentre qu’òm passa un moment agradable entre occitanofòns.
Vist l’espendida del territòri occitan amai las mai mendres vilas pòdon aculhir una serada de traduccion.
### Cicles de vida
En çò de Mozilla un logicial deu passar par mantun cicles abans una mesa a disposicion pels canals diches «estables».
Per se trobar dins una version dicha establa, cal qu’una lenga siá mantenguda a jorn pendent 2 o 3 cicles de desvolopament.
Installar una version bêta pòt èsser malaisit pel public màger, una version establa demanda mens de parametratges e se trobar dirèctament a las botigas d’aplicacions dels sistèma mobils.
___
Firefox per Android
traduch complètament lo 12 de novembre 2017 :
primièr cicle del 13/11/2017 al 22/01/2018
**(En espèra)** segond cicle del 23/01/2018 al 12/03/2018 (sortida de bêta ?)
(En espèra) tresen cicle del 13/03/2018 al 08/05/2018 (sortida de bêta ?)
___
Firefox per ordenador
traduch complètament lo 31 de decembre de 2017 :
primièr cicle del 23/01/2018 al 12/03/2018
segond cicle del 13/03/2018 al 08/05/2018
tresen cicle del 09/05/2018 al 02/07/2018
### Corses
Per aprendre a utilizar l’interfàcia de Pontoon avètz aquí un cors pichon : http://sapiencia.eu/traduire-mozilla-firefox-en-occitan/
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment