Commit 2543e81f authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn EXEMPLES.md

parent 3e01db9b
......@@ -61,6 +61,14 @@ La lenga anglesa indica pas clarament la diferéncia entre los dos mòdes e pòt
Dins l’exemple seguent aquò se vei precisament perque trobam un mescladís dels dos mòdes, **Activar/Tornatz**. Cal ne causir un, aquí serà tot a l’indicatiu aprèp correccion.
![Captura 4](/img/exemples/Imperatiu-Indicatiu.png "Problèma de mòde")
## Acòrdis
De vegadas las cadenas son pas estadas traduchas al meteis temps e un acòrdi es marrit. Per dire d’evitar aqueles problèmas podèm agachar las traduccions de las autras lengas latinas.
A l’imatge seguent lo contèxte es **la** pagina d’acuèlh de Firefox. Podèm aver la pagina abituala o **personalizada**, non pas personalizat.
![Captura 5](/img/exemples/Acords.png "Problèma d’acòrdi")
## Errors de cercar
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment