Commit 056d401f authored by Los Provaires's avatar Los Provaires
Browse files

Mesa a jorn EXEMPLES.md

parent 1f7cdf14
...@@ -4,6 +4,7 @@ Botarem aquí los exemples per aprendre a melhorar la qualitat de la traduccion. ...@@ -4,6 +4,7 @@ Botarem aquí los exemples per aprendre a melhorar la qualitat de la traduccion.
- Abans tot - Abans tot
- Armonizacion - Armonizacion
- Votz passiva - Votz passiva
- Indicatiu - Imperatiu
- Errors de cercar - Errors de cercar
## Abans tot ## Abans tot
...@@ -53,6 +54,14 @@ Podèm traduire las formas passivas de l’anglés amb la meteissa estructura ma ...@@ -53,6 +54,14 @@ Podèm traduire las formas passivas de l’anglés amb la meteissa estructura ma
Sovent avèm pas l’agent que realiza l’accion e sèm obligats a utilizar una votz passiva. Sovent avèm pas l’agent que realiza l’accion e sèm obligats a utilizar una votz passiva.
## Indicatiu - Imperatiu
La lenga anglesa indica pas clarament la diferéncia entre los dos mòdes e pòt èsser sorga d’errors.
Dins l’exemple seguent aquò se vei precisament perque trobam un mescladís dels dos mòdes, **Activar/Tornatz**. Cal ne causir un, aquí serà tot a l’indicatiu aprèp correccion.
![Captura 4](/img/exemples/Imperatiu-Indicatiu.png "Problèma de mòde")
## Errors de cercar ## Errors de cercar
### Auxiliar Èsser ### Auxiliar Èsser
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment