• Vivien Kraus's avatar
  Run frama-c-gui · 1ae4482f
  Vivien Kraus authored
  The =frama-c-gui= target now runs the Frama-c GUI. You can do:
  
   make frama-c-gui
  1ae4482f
check.sh 1.21 KB