Commit f49ee2ca authored by sitelen's avatar sitelen

eta ŝanĝo en BONVOLU_LEGI.md

parent 36cf5484
......@@ -6,7 +6,7 @@ Tiu PKK-Esperantujo estas kiel sabloludujo, por kunlabori pri la tradukado aŭ E
* Unue, tiu Git-ujo enhavas la EO-dosierojn.
* Due, ĝi ankaŭ enhavas la anglajn kaj la francajn ĉar tiuj dosieroj estas pretaj antaŭ ol la aliaj.
* Vidu ankaŭ la anglajn kaj la francajn dosierojn en [la ĉefa PKK-Gitujo]( https://framagit.org/peppercarrot/webcomics) ĉar tiuj lingvoj estas pretaj antaŭ ol la aliaj.
Se vi ne konas la francan lingvon, tio ne gravas. Uzu la anglan tekston.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment