Commit 694667ad authored by sitelen's avatar sitelen

Bonvolu_legi.md - korekto

parent 52ed4873
......@@ -43,7 +43,7 @@ La plenan aŭtor-dosieron enhavas [la ĉefa PKK-Gitujo]( https://framagit.org/pe
* Se vi komprenas la anglan, vidu [CONTRIBUTING.md](https://framagit.org/peppercarrot/webcomics/blob/master/CONTRIBUTING.md)
* Se vi ne komprenas la anglan, aldonu [novan “Issue”-on ĉi-tie](https://framagit.org/peppercarrot/translators/eo/pkk-esperantujo/issues)
* Se vi ne komprenas la anglan, aldonu [novan “Issue”-on ĉi-tie](https://framagit.org/peppercarrot/translators/eo/pkk-esperantujo/issues).
*Issue* estas solvota demando aŭ malfacilaĵo. La Issue-ejo estas preskaŭ sama kiel forumo.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment