Commit 53c9f096 authored by sitelen's avatar sitelen

koreketo

parent 98901b35
......@@ -2,7 +2,7 @@
Vi povas aldoni vian kaŝnomon, prefereble, aŭ vian nomon se vi estas famulo :-), kaj vian TTT-ejo, prefereble se ĝi enhavas ion pri PKK.
Ne enmetu GAFAM-aĵojn.
Bonvolu ne enmetu GAFAM-aĵojn.
* [sitelen](https://librefan.eu.org)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment