Commit 52ed4873 authored by sitelen's avatar sitelen

Bonvolu_legi.md - korekto

parent 474e997b
# Pipro kaj Karoĉjo / pkk-esperantujo
Tiu PKK-Esperantujo estas kiel sabloludujo, por kunlabori pri la tradukado aŭ Esperantigado de la bildstrio [_Pepper&Carrot_ ](https://peppercarrot.com), kiun David Revoy desegnas kaj aperigas sur sian TTT-ejon de 2014.
Tiu PKK-Esperantujo estas kiel sabloludujo, por kunlabori pri la tradukado aŭ Esperantigado de la bildstrio [_Pepper&Carrot_](https://peppercarrot.com), kiun David Revoy desegnas kaj aperigas sur sian TTT-ejon de 2014.
# Enhavo
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment