Commit 474e997b authored by sitelen's avatar sitelen

EO-AŬTOROJ.md: korekto

parent 573c8e40
# Kunlaboruloj pri Pipro kaj Karoĉjo / pkk-esperantujo
Vi povas aldoni vian kaŝnomon, prefereble, aŭ vian nomon se vi estas famulo :-), kaj vian TTT-ejo, prefereble se ĝi enhavas ion pri PKK.
Vi povas aldoni vian kaŝnomon, prefereble, aŭ vian nomon se vi estas famulo :-), kaj vian TTT-ejon, prefereble se ĝi enhavas ion pri PKK.
Bonvolu ne enmetu GAFAM-aĵojn.
* [sitelen](https://librefan.eu.org)
* [sitelen](https://librefan.eu.org) (ĉe mia TTT-ejo, mia kaŝnomo estas "libre fan")
* kaoseto
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment