Commit 22d9683a authored by sitelen's avatar sitelen

Update BONVOLU_LEGI.md

parent ea5c8dd7
......@@ -14,7 +14,7 @@ La antaŭajn rakontetojn vi povas legi en tiaj diversaj lingvoj, kiajn vi konas
# Permisilo
La enhavo de tiu Git-ujo estas disponebla laŭ la permesilo [Krea Komunaĵo Atribuite 4.0 Tutmonda (CC BY-SA 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eo), escepte la dosieroj en la `fonts/`-ujo (la tiparujo), havantaj siajn proprajn permisilojn.
La enhavo de tiu Git-ujo estas disponebla laŭ la permesilo [Krea Komunaĵo Atribuite 4.0 Tutmonda (CC BY-SA 4.0)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eo), escepte la dosieroj en la [`fonts/`-ujo](https://framagit.org/peppercarrot/webcomics/tree/master/fonts) (la tiparujo), havantaj siajn proprajn permisilojn.
Se vi proponas vian verkon en tiu Git-ujo, vi devas konsenti la [kontrakton por la kunlaboruloj](CONTRIBUTING.md)
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment