Commit cbca350a authored by HKalbasi's avatar HKalbasi
Browse files

change an article

parent da3d74d6
Pipeline #420262 passed with stages
in 47 seconds
......@@ -2,7 +2,6 @@
title: مساله مفت سواری
category:
- economy
latestId: 1
related:
- crowdfunding
---
......@@ -67,10 +66,23 @@ related:
### راه حل کوز
نظریه کوز در اقتصاد بیان می کند که اگر هزینه ارتباطات و قرارداد های اقتصادی در مقابل
سود و هزینه های کار ناچیز باشد، افراد به یک وضعیت بهینه پارتو (وضعیتی که نتوان به هیچ
کس سود رساند بدون این که دیگری ضرر کند، بهینه پارتو نیست) توافق می کنند که برسند. وضعیتی
کس سود رساند بدون این که دیگری ضرر کند) توافق می کنند که برسند. وضعیتی
که داده عمومی به دلیل زیاد بودن مفت سواران، تولید نشده است وضعیت بهینه پارتو نیست (با
تولید شدن آن وضع همه بهتر می شود) پس اگر نظریه کوز برقرار باشد، در مواردی که هزینه تولید
بالا و افراد مربوط، کم هستند می توان انتظار داشت که سر تولید دده عمومی به توافق برسند.
تولید شدن آن وضع همه بهتر می شود) پس اگر شرایط نظریه کوز برقرار باشد، یعنی
در مواردی که هزینه تولید
بالا و افراد مربوط، کم هستند
و در نتیجه هزینه ارتباطات و قرارداد ها تقریبا ناچیز است (این بالا و کم نسبی است و نمی توان
برای آن عدد تعیین کرد)
می توان انتظار داشت که افراد درگیر سر تولید داده عمومی به توافق برسند.
[اینترنت در کاهش این هزینه ها نقش وسیعی داشته](../public-data-and-internet/)
است. به کمک اینترنت، توسعه مشارکتی غیرمتمرکز داده های عمومی ممکن شده است و می توان
از هر جای دنیا با کمترین هزینه، مقاله های ویکی پدیا را ویرایش کرد یا در طراحی های عمومی
مشارکت کرد. کاهش هزینه هایی که به اصطلاح اصطکاک اقتصادی خوانده می شوند به کمک اینترنت
باعث شده است که شرایط نظریه کوز محیا شود و در نتیجه انگیزه افراد برای مفت سواری
کاهش یابد. همین مساله است که داده های عمومی را به شکل کنونی آن در آورده است و اگر
اینترنت نبود، نمی توانستیم داده های عمومی با کیفیت به وجود بیاوریم و مجبور بودیم
از داده های انحصاری استفاده کنیم.
### تقبیح اخلاقی
مفت سواری در بسیاری از سیستم های اخلاقی کار بدی تلقی می شود و بنابراین افراد تا حدی
......@@ -83,7 +95,16 @@ related:
[سود ناعادلانه حاصل از انحصار داده](/articles/proprietary-profit/)
که تاثیر گذار است)
اما حتی اگر مفت سواری چالشی جدی در زمینه بهره وری داده های عمومی ایجاد کند، انحصار
هم چنین داده های عمومی به نیروی بسیار کمتری برای توسعه نیاز دارند و از نظر مصرف منابع
بسیار بهینه تر هستند زیرا بسیاری از توان، در رقابت و دوباره کاری چند انحصار کننده
هدر می رود ولی چنین اتلافی در داده های عمومی وجود ندارد. بنابراین حتی اگر منابع ورودی
توسعه داده های عمومی کمتر باشد، ممکن است حتی داده های عمومی از نمونه انحصاری خود بهتر
شوند!
با این حال حتی اگر مفت سواری چالشی جدی در زمینه بهره وری داده های عمومی ایجاد کند، انحصار
داده موجه نمی شود؛ همان طور که اگر تمام انسان ها را با شلاق زدن وادار به کار
شبانه روزی کنیم به توسعه چشم گیری خواهیم رسید اما این بهره وری، شلاق زدن را توجیه
نمی کند.
نمی کند. همان گونه که امروز به اندازه کافی بهینه هستیم و به شلاق زدن نیازی نداریم،
داده های عمومی نیز به اندازه کافی بهینه هستند و به انحصار کردن داده برای بهره وری بیشتر
(که در بسیاری از شرایط حتی کمتر هم هست)
نیازی نداریم.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment