Commit 80d1a66d authored by HKalbasi's avatar HKalbasi
Browse files

improve article

parent 31fb2ef2
Pipeline #418113 passed with stages
in 43 seconds
......@@ -31,9 +31,14 @@ related:
شبکه اجتماعی شما را با تبلیغ کننده در قبال پول معامله می کند.
لزوما توجه شما نیست که مورد معامله قرار می گیرد. داده های شما، زمان شما، علم
و تخصص شما یا هر چیز دیگری می تواند تبدیل به محصول شود و مورد استفاده قرار
و تخصص شما، طرز تفکر شما یا هر چیز دیگری می تواند تبدیل به محصول شود و مورد استفاده قرار
بگیرد.
می توان گفت که در این جا شما کشت می شوید. مثل یک مرغ که برایش لامپ را هر شش ساعت
یک بار خاموش و روشن می کنند تا دو برابر تخم بگذارد، علیه شما نیز مکانیزم های مخربی
را به کار می برند تا از منابع شما چندین برابر استخراج کنند. با این تفاوت که بر خلاف
مرغ، منابع شما از جنس گوشت و تخم مرغ نیست.
یکی از مشکلات بزرگ این مدل از درآمد زایی، این است که کاربر متوجه معامله پنهان
خودش با شبکه اجتماعی و تبدیل شدنش به محصول نمی شود، که شاید اگر متوجه خطراتی
که برایش به وجود می آید شود، دیگر از محصول استفاده نکند و به عبارتی در این گونه
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment