Commit 7b111650 authored by HKalbasi's avatar HKalbasi
Browse files

add a blog

parent a9a683ff
Pipeline #382592 passed with stages
in 3 minutes and 8 seconds
......@@ -40,11 +40,6 @@ public domain
مشارکت کنند و اطمینان داشته باشند که مشارکت آن ها همواره باید تحت پروانه کپی لفت در دسترس
عموم باشد.
حتی اگر خودتان نگهدارنده پروژه هستید، خوب است که داده هایتان را تحت پروانه های کپی لفت منتشر
کنید، زیرا تنها محدودیتی که این پروانه ها ایجاد می کنند، محدودیت در انحصار داده است و
اگر کسی می خواهد به کمک داده شما داده انحصاری تولید کند، همان بهتر که اصلا اجازه نداشته باشد
از داده شما استفاده کند.
پروانه های کپی لفت مثل یک ویروس رشد می کنند و همه داده هایی که در کنار داده با پروانه
کپی لفت قرار بگیرند، خود باید با پروانه کپی لفت منتشر شوند. شاید اگر هسته لینوکس
با پروانه کپی لفت منتشر نمی شد افراد بهبود های خود روی آن را انحصار می کردند و
......@@ -67,11 +62,18 @@ public domain
## معایب کپی لفت
کپی لفت در واقع، نوعی محدودیت است. اگر چه این محدودیت برای همه وجود دارد و
کپی لفت در واقع، نوعی محدودیت است و با روح داده های عمومی در تناقض است.
استفاده داده های عمومی از کپی لفت برای کم کردن داده های انحصاری مثل استفاده یک گروه
صلح طلب از اسلحه برای خلع سلاح دیگران است. همان طور که آن ها با این کار
بعضی از مزایای صلح طلبی مانند عدم خونریزی را از دست می دهند، محدودیت های
کپی لفت بعضی از معایب داده های انحصاری را به ارث می برند
و بعضی از فواید داده های عمومی مانند بهینگی و عدم اختراع دوباره چرخ را
از بین می برند.
البته این محدودیت برای همه وجود دارد و
قرینه بودن و عمومی بودن داده را به هم نمی زند (برای تغییر پروانه و عدم رعایت
شروط کپی لفت، رضایت تمامی مشارکت کنندگان لازم است که معمولا ممکن نیست) اما به هر حال
این محدودیت بعضی از فواید داده های عمومی مانند بهینگی و عدم اختراع دوباره چرخ را
از بین می برد.
شروط کپی لفت، رضایت تمامی مشارکت کنندگان لازم است که معمولا ممکن نیست) و نباید
داده تحت پوشش کپی لفت را با داده انحصاری اشتباه گرفت.
### برخی از کپی لفت خوششان نمی آید
......
---
title: الاستیک پروانه خود را به SSPL تغییر می دهد
date: 2021-01-14
---
[الاستیک سرچ](https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%DA%86)
یک موتور جستجو عمومی است که می تواند کار جستجو و تحلیل داده های بزرگ را با سرعت زیاد و
مقیاس پذیری انجام دهد. توسعه این نرم افزار توسط شرکتی با همین نام انجام می شود که از
محل ارائه خدمات مرتبط درآمد زایی می کند؛ که شیوه درآمد زایی متداولی برای شرکت های بر
پایه داده های عمومی است. معمولا شرکت های توسعه دهنده از مزیت رقابتی برخوردارند ولی همیشه
این طور نیست. مثلا همین الاستیک سرچ بخشی از درآمد خود را در رقابت با آمازون از دست داده
است. خدمات وب آمازون که به اختصار
AWS
خوانده می شود، بسیار شناخته شده است و مشتریان فراوانی دارد.
AWS
سرویس های عمومی موجود را برداشته و میزبانی می کند و به این ترتیب مشتری خدمات میزبانی
که توسط توسعه دهنده های هر سرویس ارائه می شوند کاهش می یابد.
شرکت الاستیک برای مقابله با آمازون، پروانه کپی رایت خود را از پروانه سهل گیرانه آپاچی به
SSPL
که یک پروانه
[کپی لفت](/articles/what-is-copyleft/)
است تغییر می دهد. با این کار در عین حال که داده های الاستیک سرچ عمومی می مانند، آمازون
با یک چالش مواجه می شود: یا باید تمام کد های
AWS
که مرتبط با الاستیک سرچ هستند را با همین پروانه و در نتیجه عمومی منتشر کند، یا با شرکت
الاستیک قرارداد ببندد و یک اجازه نامه تهیه کند، و یا قید استفاده از الاستیک های جدید
که به صورت کپی لفت استفاده می شوند را بزند.
استفاده از کپی لفت با نیت های مالی، اصلا
جدید نیست و بسیاری از پروژه ها مثل مای اس کیو ال و مانگو دی بی
و هم چنین بسیاری از تولید کنندگان آثار هنری از این روش استفاده
می کنند. اما آیا این کار از منظر داده های عمومی قابل قبول است؟ پاسخ مثبت است. اگرچه
استفاده داده های عمومی از کپی لفت برای کم کردن داده های انحصاری مثل استفاده یک گروه
صلح طلب از اسلحه برای خلع سلاح دیگران است و
کپی لفت بعضی از معایب داده های انحصاری را به ارث می برد
(برای اطلاعات بیشتر
[کپی لفت](/articles/what-is-copyleft/)
را ببینید)
اما یک ابزار بسیار کارآمد
است که جلوی انحصارگران را از
[مفت سواری](/articles/free-rider-problem/)
می گیرد. اگر واقع گرا باشیم و بخواهیم از توان شرکت ها در راستای تولید داده های عمومی
استفاده کنیم. کپی لفت یکی از بهترین راه هاست و بسیار بهتر از متوسل شدن شرکت ها به
انحصار داده است. مثلا همین الاستیک قبل از این کار، افزونه هایی از کدش را به صورت
انحصاری در آورده بود تا با آن به آمازون آسیب بزند یا برای آمازون محدودیت های استفاده
از نام تجاری را ایجاد کرده بود. اما در ادامه همین خبر الاستیک ادعا کرده است که افزونه های
انحصاری را در آینده با همین پروانه
SSPL
به صورت عمومی منتشر خواهد کرد. حتی اگر با کپی لفت موافق نباشیم، قبول داریم که کپی لفت
بسیار بهتر از انحصاری است.
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment