Commit 0ff182ad authored by Luc Didry's avatar Luc Didry
Browse files

Merge branch 'weblate-lufi-default-theme' into 'development'

Translations update from Weblate

See merge request fiat-tux/hat-softwares/lufi!66
parents 39539b0e fbe8b672
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-21 20:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-27 12:51+0000\n"
"Last-Translator: Filip Bengtsson <filip@libreradio.org>\n"
"Language-Team: Swedish <https://weblate.framasoft.org/projects/lufi/"
"default-theme/sv/>\n"
......@@ -422,6 +422,13 @@ msgstr "Lufi är en fri (som i frihet) mjukvara för att dela filer."
#: themes/default/templates/partial/files.js.ep:12
msgid "Lufi recently changed its way to store files information.\\n\\nNo files have been found in the new localStorage location but we found files in the old one.\\nDo you want to import those informations?\\n\\nPlease note that this is the only time that we will ask you this."
msgstr ""
"Lufi har nyligen ändrat hur filinformation sparas.\\n"
"\\n"
"Inga filer har hittats på den nya localStorage-positionen men vi har hittat "
"filer på den gamla.\\n"
"Vill du importera dem?\\n"
"\\n"
"Observera att detta är den sista gången vi kommer fråga dig om detta."
#: themes/default/templates/files.html.ep:34
msgid "Mail"
......@@ -459,6 +466,9 @@ msgstr "Ingen utgångsfördröjning"
#: themes/default/templates/files.html.ep:8
msgid "Only the files sent with this browser will be listed here. This list is stored in localStorage: if you delete your localStorage data, you'll lose this list."
msgstr ""
"Det är bara filer som har skickats med den här webbläsaren som visas här. "
"Den här listan sparas i localStorage, så om du raderar dina localStorage-"
"data kommer listan tömmas."
#: themes/default/templates/index.html.ep:106 themes/default/templates/login.html.ep:21 themes/default/templates/render.html.ep:26
msgid "Password"
......@@ -610,7 +620,7 @@ msgstr "Ämnesraden får inte lämnas tom."
#. ($expire_at, $max_expire_at)
#: lib/Lufi/Controller/Invitation.pm:51
msgid "The expiration delay (%1) is not between 1 and %2 days."
msgstr ""
msgstr "Livslängden (%1) måste vara mellan 1 och %2 dagar."
#: lib/Lufi/Controller/Files.pm:468
msgid "The file has already been deleted"
......@@ -698,6 +708,8 @@ msgstr "Den här inbjudan är giltig tills %1."
#: themes/default/templates/delays.html.ep:10
msgid "This server sets limitations according to the file size. The expiration delay of your file will be the minimum between what you choose and the following limitations:"
msgstr ""
"Den här servern har en gräns för filers storlek. Din fils livslängd kommer "
"bli det minsta av det du väljer eller följande:"
#: themes/default/templates/invitations/my_invitations.html.ep:16
msgid "Toggle visibility"
......@@ -779,10 +791,16 @@ msgstr "Du kan inte lägga in länkar som inte går till den här instansen."
#: themes/default/templates/about.html.ep:8
msgid "You don't need to register yourself to upload files but be aware that, for legal reasons, your IP address will be stored when you send a file. Don't panic, this is normally the case for all sites on which you send files."
msgstr ""
"Du behöver inte registrera dig för att ladda upp filer men tänk på att vi, "
"av rättsliga skäl, måste spara din IP-adress när du skickar en fil. Detta är "
"inte skäl att gripas av panik, utan är helt normalt för alla webbplatser som "
"låter dig överföra filer."
#: themes/default/templates/partial/render.js.ep:10
msgid "You don't seem to have a key in your URL. You won't be able to decrypt the file. Download canceled."
msgstr ""
"Det verkar som att du inte har en nyckel i din länk, så du kommer inte kunna "
"dekryptera filen. Nerladdningen har avbrutits."
#: themes/default/templates/partial/render.js.ep:7
msgid "You have attempted to leave this page. The download will be canceled. Are you sure?"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment