Commit f854080f authored by Yuri Chornoivan's avatar Yuri Chornoivan Committed by Weblate
Browse files

Update Ukrainian translation.

Currently translated at 100.0% (108 of 108 strings)

Translation: nani/Nani application strings
Translate-URL: https://translate.fedoraproject.org/projects/nani/nani-application-strings/uk/
parent 80dec78d
......@@ -117,4 +117,7 @@
<string name="help_romaji3">Використання ромадзі подібне до використання хірагани: програма виконає пошук відповідної вимови, незалежно від системи запису, використаної для слова. Отже, якщо ви шукаєте слово катаканою, ви можете ввести запис ромадзі або хіраганою і знайти слово. Нижче наведено таблицю, яка допоможе вам зрозуміти, як програма перетворює ромадзі на хірагану.</string>
<string name="help_romaji2">Обробка ромадзі відбувається в окремий спосіб, оскільки передбачено пошук слова за значенням іншою мовою, у якій для запису слів може бути використано латинську абетку. Спочатку виконується пошук слів іншою мовою. Якщо щось буде знайдено, програма покаже результат. Якщо знайти хоч щось не вдасться, вважатиметься, що ви використали ромадзі, і пошук продовжуватиметься. Якщо буде знайдено відповідник, програма запропонує варіанти хіраганою, один з яких ви можете натиснути для виконання подальшого пошуку.</string>
<string name="feedback_no_result_tried">Нічого не знайдено для критерію %s</string>
<string name="jibiki_license">Це джерело даних ліцензовано за умовами дотримання Creative Commons 0 (суспільне надбання).</string>
<string name="jibiki_descr">Метою проєкту Jibiki.fr є створення спільними зусиллями якісного японсько-французького словника із широким покриттям, а також накопичення двомовного паралельного словникового запасу. Початкові дані походять з декількох джерел, зокрема японсько-французького словника Кесселена, французько-японського словника Раге-Мартена, японсько-англійського словника JMdict та посилань у Вікіпедії.</string>
<string name="jibiki_title">Jibiki.fr</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment