Delete .gitkeep

1 job for sasa_master_python3_migration