Commit f7454996 authored by Marcin Mikolajczak's avatar Marcin Mikolajczak Committed by les
Browse files

Translated using Weblate (Polish)

Currently translated at 100.0% (10 of 10 strings)

Translation: Gancio/Email
Translate-URL: http://weblate.gancio.org/projects/gancio/email/pl/
parent 4aad5b36
{}
{
"register": {
"subject": "Otrzymano prośbę o rejestrację",
"content": "Otrzymaliśmy prośbę o rejestrację. Zostanie ona zatwierdzona tak szybko jak to możliwe."
},
"confirm": {
"subject": "Możesz teraz zacząć tworzenie wydarzeń",
"content": "Cześć, Twoje konto na<a href='{{config.baseurl}}'>{{config.title}}</a> zostaąło zatwierdzone. Napisz do nas na {{config.admin_email}} jeżeli potrzebujesz jakichś informacji."
},
"user_confirm": {
"subject": "Możesz teraz zacząć tworzenie wydarzeń",
"content": "Cześć, Twoje konto na <a href='{{config.baseurl}}'>{{config.title}}</a> zostało utworzone. <a href='{{config.baseurl}}/user_confirm/{{user.recover_code}}'>Zatwierdź je i wybierz hasło.</a>."
},
"recover": {
"subject": "Odzyskiwanie hasła",
"content": "Cześć, poprosiłeś(-aś) o odzyskanie hasła na {{config.title}}. <a href='{{config.baseurl}}/recover/{{user.recover_code}}'>Wejdź tutaj</a> aby potwierdzić"
},
"admin_register": {
"subject": "Nowa rejestracja",
"content": "{{user.email}} poprosił(a) o rejestrację na {{config.title}}: <br/><pre>{{user.description}}</pre><br/> Zatwierdź ją <a href='{{config.baseurl}}/admin'>tutaj</a>."
}
}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment