Commit abd8ee86 authored by Weblate Admin's avatar Weblate Admin Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Basque)

Currently translated at 100.0% (10 of 10 strings)

Translation: Gancio/Email
Translate-URL: http://weblate.gancio.org/projects/gancio/email/eu/
parent 2c50c3f9
{}
{
"register": {
"subject": "Jasotako erregistroaren eskaera",
"content": "Erregistroaren eskaera jasotzen dugu. Gu ahal izan bezain laster egiaztatuko dugu.\n Agur"
},
"confirm": {
"subject": "Ekitaldiak argitaratzen hasten zaitezke",
"content": "Kaixo, zure kontua <a href='{{config.baseurl}}'>{{config.title}}</a>-n egiaztatu da. Idaztea {{config.admin_email}}-rena edozein informaziotarako eta senti zaitez etxean bezala."
},
"user_confirm": {
"subject": "Orain ekitaldiak argitaratzen hasten zaitezke",
"content": "Kaixo, zure kontua<a href='{{config.baseurl}}'>{{config.title}}</a>-n sortu da. <a href='{{config.baseurl}}/user_confirm/{{user.recover_code}}'>Egiaztatzen du eta pasahitza aukeratzen du.</a>."
},
"recover": {
"subject": "Pasahitza berreskuratzea",
"content": "Kaixo, zure pasahitza berreskuratzea eskatu duzu {{config.title}}-n. <a href='{{config.baseurl}}/recover/{{user.recover_code}}'>Hemen sakatzen du</a> egiaztatzeko"
},
"admin_register": {
"subject": "Erregistro berria",
"content": "{{user.email}} zena ematea eskatu du {{config.title}}-n: <br/><pre>{{user.description}}</pre><br/> Egiazta ezazu <a href='{{config.baseurl}}/admin'>hemen</a>."
}
}
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment