Commit f51c2d3d authored by Thomas's avatar Thomas
Browse files

New translations strings.xml (Polish)

parent 69e2e4fa
...@@ -51,6 +51,8 @@ ...@@ -51,6 +51,8 @@
<string name="nitter_instances">Instancje Nitter</string> <string name="nitter_instances">Instancje Nitter</string>
<string name="bibliogram_instances">Instancje Bibliogram</string> <string name="bibliogram_instances">Instancje Bibliogram</string>
<string name="teddit_instances">Instancje Teddit</string> <string name="teddit_instances">Instancje Teddit</string>
<string name="scribe_instances">Scribe instances</string>
<string name="wikiless_instances">Wikiless instances</string>
<string name="latency">Opóźnienie</string> <string name="latency">Opóźnienie</string>
<string name="error_message_internet">Sprawdź połączenie z internetem</string> <string name="error_message_internet">Sprawdź połączenie z internetem</string>
<string name="instance_label">Instancja:</string> <string name="instance_label">Instancja:</string>
...@@ -123,6 +125,7 @@ ...@@ -123,6 +125,7 @@
<string name="invidious_help_remove"><b>Usuń:</b> UntrackMe usunie parametr z adresu URL, jeśli istnieje</string> <string name="invidious_help_remove"><b>Usuń:</b> UntrackMe usunie parametr z adresu URL, jeśli istnieje</string>
<string name="invidious_help_other">Jeśli wybierzesz inne wartości dla parametru, zostaną one dodane do adresu URL. Jeśli parametr już istnieje, jego wartość zostanie zmieniona na Twój wybór</string> <string name="invidious_help_other">Jeśli wybierzesz inne wartości dla parametru, zostaną one dodane do adresu URL. Jeśli parametr już istnieje, jego wartość zostanie zmieniona na Twój wybór</string>
<string name="invidious_help_explanations">[1] Parametr \'local\' jest domyślnie ustawiony na \'true\' dla lepszej ochrony prywatności</string> <string name="invidious_help_explanations">[1] Parametr \'local\' jest domyślnie ustawiony na \'true\' dla lepszej ochrony prywatności</string>
<string name="copy_url">Copy URL To Clipboard</string>
<string-array name="invidious_theme"> <string-array name="invidious_theme">
<item>Ignoruj</item> <item>Ignoruj</item>
<item>Usuń</item> <item>Usuń</item>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment