Commit 749c390f authored by Thomas's avatar Thomas
Browse files

New translations strings.xml (Basque)

parent 0dbf79e4
......@@ -51,6 +51,8 @@
<string name="nitter_instances">Nitter instantziak</string>
<string name="bibliogram_instances">Bibliogram instantziak</string>
<string name="teddit_instances">Teddit instances</string>
<string name="scribe_instances">Scribe instances</string>
<string name="wikiless_instances">Wikiless instances</string>
<string name="latency">Latentzia</string>
<string name="error_message_internet">Egiaztatu zure internet konexioa</string>
<string name="instance_label">Instantzia:</string>
......@@ -123,6 +125,7 @@
<string name="invidious_help_remove"><b>Kendu:</b> UntrackMe aplikazioak parametroa kenduko du URLtik, aurkituz gero</string>
<string name="invidious_help_other">Parametroarentzat beste balio batzuk hautatzen badituzu, URLra gehituko dira. Parametroa aurretik badago, balioa aldatuko zaio zure aukera jartzeko</string>
<string name="invidious_help_explanations">[1] Parametro \'lokala\' egiazkora jartzen da pribatutasun hobe baterako</string>
<string name="copy_url">Copy URL To Clipboard</string>
<string-array name="invidious_theme">
<item>Ezikusi</item>
<item>Kendu</item>
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment