Commit 4295fbf6 authored by Mario's avatar Mario

Merge branch 'dev' into 'dev'

Update catalan translations for sstrings up to 18th July 2018

See merge request !1260

(cherry picked from commit 0985adb7)

af31bbeb Update catalan translations for sstrings up to 18th July 2018
parent 85aa4957
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -29,4 +29,7 @@ Nom Identificatiu:⇥{{$email}}
Atentament,
{{$sitename}} Administrador
--
Condicions del servei:
{{$siteurl}}/help/TermsOfService
\ No newline at end of file
......@@ -17,4 +17,8 @@ Pots canviar aquesta contrasenya en el teu compte desprès que hagis accedit.
Atentament,
{{$sitename}} Administrador
\ No newline at end of file
--
Condicions del servei:
{{$siteurl}}/help/TermsOfService
S'ha rebut una nova petició de registre en {{$sitename}} la qual cosa requereix
la seva aprovació.
Gràcies per registrar-te a {{$sitename}}.
Les dades d'identificació son les següents:
Localització del Lloc Web: {{$siteurl}}
Nom Identificatiu:⇥{{$email}}
Adreça IP: {{$details}}
Per tal d'aprovar aquesta petició, si us plau, visita el següent enllaç:
identifica't amb la contrasenya que vas triar durant el registre.
Necessitem verificar la teva adreça de correu per tal de concedir accès total.
El codi de validació és
{{$hash}}
{{$siteurl}}/regmod/allow/{{$hash}}
Si has registrat tu aquest compte, introdueix el codi de validació quan te'l demanem o visita aquest enllaç:
{{$siteurl}}/regver/allow/{{$hash}}
Per rebutjar la petició i esborrar el compte, si us plau visita:
Per rebutjar i esborrar el compte, si us plau visita:
{{$siteurl}}/regmod/deny/{{$hash}}
{{$siteurl}}/regver/deny/{{$hash}}
Gràcies.
--
Condicions del servei:
{{$siteurl}}/help/TermsOfService
Ep!:
Soc el servidor web de {{$sitename}};
L'equip de desenvolupament de Hubzilla ha llençat fa poc l'actualització {{$update}},
però quan s'intentava instal·lar, quelcom ha anat terriblement malament.
Això requereix intervenció humana tan aviat com sigui possible.
Contacta una persona de l'equip de desenvolupament si no pots esbrinar com fer-ho
per tu mateix. La meva base de dades pot quedar inservible.
El missatge d'error ha estat el següent: '{{$error}}'.
Disculpes per qualsevol inconvenient,
el teu servidor web en {{$siteurl}}
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment