Si vous constatez la perte de tickets, de commentaires ou de projets, veuillez consulter la page https://status.framasoft.org/incident/626.

Commit 1707e3d5 authored by Benjamin Drieu's avatar Benjamin Drieu

Add Latvian language

parent 9febe9b4
<?php
// Language file for GPT
// Updated by on 2014-09-30 14:16:34
// Updated by on 2014-09-29 21:49:51
$lang = Array (
......@@ -121,7 +121,7 @@ $lang = Array (
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/sign.tpl
'Description' => 'Apraksts',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/sign.tpl
'Organization (very short) description' => 'Organizācijas apraksts (ļoti īsi)',
......@@ -162,7 +162,7 @@ $lang = Array (
'Occupation' => 'Nodarbošanās',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/sign.tpl
'if applicable' => 'ja atbilstošs',
'if applicable' => 'ja piemērojams',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/sign.tpl
'European countries' => 'Eiropas valstis',
......@@ -219,7 +219,7 @@ $lang = Array (
'We nevertheless discourage the use of non-free Twitter in favor of the use of Pump.io. <a href=\'https://www.fsf.org/twitter\'>Read more</a> about the issues regarding Twitter on the Free Software Foundation website.' => 'Mēs tomēr dodam priekšroku brīvajam Pump.io; par problēmām ar Twitter <a href=\'https://www.fsf.org/twitter\'>lasiet vairāk</a> Free Software Foundation tīmekļa vietnē',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/header.tpl
'English' => '',
'English' => 'Angļu',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/mail/petition-signature.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/mail/petition-cancel.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/mail/petition-visibility.tpl
'Dear %s' => '%s',
......@@ -1002,73 +1002,79 @@ $lang = Array (
'zw' => 'Zimbabve',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/header.tpl
'PETITION_BRAND' => '',
'PETITION_BRAND' => '<span class="glyphicon glyphicon-bullhorn"></span>&nbsp;GePeTition',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/header.tpl
'Language' => '',
'Language' => 'Valoda',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/header.tpl
'French' => '',
'French' => 'Franču',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/header.tpl
'Latvian' => '',
'Latvian' => 'Latviešu',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/header.tpl
'My signature' => '',
'My signature' => 'Mans paraksts',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/sign.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/index.tpl
'PETITION_HEADER' => '',
'PETITION_HEADER' => 'Šis ir manas petīcijas noklusētais virsraksts',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/sign.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/index.tpl
'PETITION_BODY' => '',
'PETITION_BODY' => 'Šis ir manas petīcijas noklusētais saturs.
<ul><li>Es pat varu ievietot HTML!</li>
<li>Un nekādu ierobežojumu, <b>pat XSS atļauts</b>, juhū!</li>
</ul>',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/sign.tpl
'<b>Note:</b> We will not publish or share any of your information with any party outside us.' => '',
'<b>Note:</b> We will not publish or share any of your information with any party outside us.' => '<b>Atceries:</b> Mēs nepublicēsim un nenodosim nevienai trešajai pusei šo informāciju.',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/sign.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/visibility-validate.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/visibility-confirm.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/signatures.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/validate.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/croak.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/index.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/visibility.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/confirm.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/cancel.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/cancel-confirm.tpl, /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/cancel-validate.tpl
'PETITION_TITLE' => '',
'PETITION_TITLE' => 'Mana pirmā petīcija',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/validate.tpl
'Thanks for your signature and your support!' => '',
'Thanks for your signature and your support!' => 'Paldies par parakstu un atbalstu!',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/validate.tpl
'I have signed %s! What about YOU? %s' => '',
'I have signed %s! What about YOU? %s' => 'Es parakstīju "%s". Kā ar TEVI?',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/index.tpl
'PETITION_ARGUMENT' => '',
'PETITION_ARGUMENT' => 'Tev jāparaksta šī petīcija, citādi <b>kaķēniem tiek nodarītas sāpes</b>!</p>
<p><img alt="Kitten" class="img-responsive" src="images/kitten.jpeg"/></p>
<p>Šeit tāpat HTML ir atļauts. Tikai atcerieties, ka šis tiks iekļauts starp paragrāfa birkām &lt;p&gt;, tāpēc, ja pievienojat savas paragrāfa birkas, tad atcerieties tās aizvērt.',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/index.tpl
'Signatories map' => '',
'Signatories map' => 'Parakstītāju karte',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/index.tpl
'%s signatures out of a %d goal' => '',
'%s signatures out of a %d goal' => '%s paraksti no vajadzīgajiem %d',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/visibility.tpl
'You have signed the \'<b>%s</b>\' declaration and want to change your signature visibility (either set it public or private).' => '',
'You have signed the \'<b>%s</b>\' declaration and want to change your signature visibility (either set it public or private).' => 'Jūs esat parakstījis deklarāciju \'<b>%s</b>\' un vēlaties mainīt sava paraksta redzamību (nomainīt to vai nu uz publisku vai privātu).',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/smarty/cancel.tpl
'You have signed the \'<b>%s</b>\' declaration and want to cancel your signature.' => '',
'You have signed the \'<b>%s</b>\' declaration and want to cancel your signature.' => 'Jūs esat parakstījis deklarāciju \'<b>%s</b>\' un vēlaties atsaukt savu parakstu.',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/mail/petition-signature.tpl
'you receive this email as you just signed the %s declaration. We require that you confirm your signature in order to avoid false signatures.' => '',
'you receive this email as you just signed the %s declaration. We require that you confirm your signature in order to avoid false signatures.' => 'Jūs saņemat šo e-pastu, jo parakstījāt deklarāciju \'%s\'. Lūdzu apstipriniet savu parakstu.',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/mail/petition-cancel.tpl
'you receive this email as you asked to cancel your signature of the %s declaration. We require that you confirm your request in to avoid false demands.' => '',
'you receive this email as you asked to cancel your signature of the %s declaration. We require that you confirm your request in to avoid false demands.' => 'Jūs saņemat šo e-pastu, jo pieprasījāt sava paraksta atcelšanu deklarācijai \'%s\'. Lūdzu apstipriniet sava paraksta atcelšanu.',
// In files /home/benj/public_html/declaration//templates/mail/petition-visibility.tpl
'you receive this email as you asked to change visibility for your signature of the %s declaration. We require that you confirm your request in to avoid false demands.' => '',
'you receive this email as you asked to change visibility for your signature of the %s declaration. We require that you confirm your request in to avoid false demands.' => 'Jūs saņemat šo e-pastu, jo pieprasījāt nomainīt redzamību parakstītajai deklarācijai \'%s\'. Lūdzu apstipriniet sava paraksta redzamības maiņu.',
// In files /home/benj/public_html/declaration//./include/utils.php, /home/benj/public_html/declaration//./include/petition.php, /home/benj/public_html/declaration//include/petition.php, /home/benj/public_html/declaration//include/utils.php
'PETITION_NAME' => '',
'PETITION_NAME' => 'mana pirmā petīcija',
// In files /home/benj/public_html/declaration//./include/petition.php, /home/benj/public_html/declaration//include/petition.php
'Missing field "%s"' => '',
'Missing field "%s"' => 'Nav aizpildīts lauks "%s"',
// In files /home/benj/public_html/declaration//./include/petition.php, /home/benj/public_html/declaration//include/petition.php
'Signature confirmation for the %s declaration' => '',
'Signature confirmation for the %s declaration' => 'Paraksta apstiprinājums deklarācijai "%s"',
// In files /home/benj/public_html/declaration//./include/petition.php, /home/benj/public_html/declaration//include/petition.php
'Signature cancellation for the %s declaration' => '',
'Signature cancellation for the %s declaration' => 'Paraksta atcelšana deklarācijai "%s"',
);
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment