Commit c903d5d2 authored by Besnik Bleta's avatar Besnik Bleta Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Albanian)

Currently translated at 100.0% (247 of 247 strings)

Translation: PeerTube/server
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/peertube/server/sq/
parent 15f69a2c
......@@ -31,25 +31,25 @@
"Published": "E publikuar",
"To transcode": "Që të ndërkodohet",
"To import": "Që të importohet",
"Waiting for livestream": "Waiting for livestream",
"Livestream ended": "Livestream ended",
"To move to an external storage": "To move to an external storage",
"Transcoding failed": "Transcoding failed",
"Waiting for livestream": "Po pritet për transmetimin e drejtpërdrejtë",
"Livestream ended": "Transmetimi i drejtëpërdrejtë përfundoi",
"To move to an external storage": "Për ta kaluar te një depozitë e jashtme",
"Transcoding failed": "Ndërkodimi dështoi",
"Pending": "Pezull",
"Success": "Sukses",
"Failed": "Dështoi",
"Rejected": "Rejected",
"Rejected": "Hedhur poshtë",
"Regular": "Zakonshme",
"Watch later": "Shiheni më vonë",
"This video does not exist.": "Kjo video s’ekziston.",
"We cannot fetch the video. Please try again later.": "S’e sjellim dot videon. Ju lutemi, riprovoni më vonë.",
"Sorry": "Na ndjeni",
"This video is not available because the remote instance is not responding.": "Kjo video s’është e passhme, ngaqë instanca e largët s’po përgjigjet.",
"This playlist does not exist": "This playlist does not exist",
"We cannot fetch the playlist. Please try again later.": "We cannot fetch the playlist. Please try again later.",
"This playlist does not exist": "Kjo luajlistë nuk ekziston",
"We cannot fetch the playlist. Please try again later.": "Nuk sjellim dot luajlistën. Ju lutemi, riprovoni më vonë.",
"Playlist: {1}": "Playlist: {1}",
"By {1}": "By {1}",
"Unavailable video": "Unavailable video",
"Unavailable video": "Video jo e passhme",
"Misc": "Të ndryshme",
"Unknown": "E panjohur",
"Afar": "Afarisht",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment