Commit b0b58763 authored by barzofarev2's avatar barzofarev2 Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Turkish)

Currently translated at 100.0% (98 of 98 strings)

Translation: PeerTube/player
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/peertube/player/tr/
parent 3f4ed1da
......@@ -19,7 +19,7 @@
"Play": "Oynat",
"Pause": "Duraklat",
"Replay": "Tekrar Oynat",
"Current Time": "Mevcut süre",
"Current Time": "Mevcut Süre",
"Duration": "Süre",
"Remaining Time": "Kalan Süre",
"Stream Type": "Akış Türü",
......@@ -28,10 +28,10 @@
"Progress": "İlerleme",
"Progress Bar": "İlerleme Çubuğu",
"progress bar timing: currentTime={1} duration={2}": "{1} / {2}",
"Fullscreen": "Tam ekran",
"Non-Fullscreen": "Tam ekrandan çık",
"Mute": "Sessize al",
"Unmute": "Sesi aç",
"Fullscreen": "Tam Ekran",
"Non-Fullscreen": "Tam Ekrandan Çık",
"Mute": "Sessiz",
"Unmute": "Sesi Aç",
"Playback Rate": "Oynatma oranı",
"Subtitles": "Altyazılar",
"subtitles off": "altyazılar kapalı",
......@@ -40,15 +40,15 @@
"Chapters": "Bölümler",
"Descriptions": "Açıklamalar",
"descriptions off": "açıklamalar kapalı",
"Audio Track": "Müzik parçası",
"Volume Level": "Ses yüksekliği",
"You aborted the media playback": "Ortam oynatmayı iptal ettiniz",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Bir ağ hatası ortam indirmesinin başarısız olmasına neden oldu.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Sunucu veya ağ başarısız olduğu ya da biçim desteklenmediği için medya yüklenemedi.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Ortam oynatımı, bir sorun nedeniyle veya kullanılan ortam dosyası tarayıcınız tarafından desteklenmediği için iptal edildi.",
"No compatible source was found for this media.": "Bu ortam için uyumlu bir kaynak bulunamadı.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Ortam şifreli ve şifresini çözmek için anahtarlarımız yok.",
"Play Video": "İzletiyi oynat",
"Audio Track": "Ses Parçası",
"Volume Level": "Ses Seviyesi",
"You aborted the media playback": "Medya oynatımını iptal ettiniz",
"A network error caused the media download to fail part-way.": "Bir ağ hatası medya indirmesinin başarısız olmasına neden oldu.",
"The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.": "Sunucu veya ağ başarısız olduğu ya da format desteklenmediği için ortam yüklenemedi.",
"The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support.": "Medya oynatımı, bir sorun nedeniyle veya kullanılan medya dosyası tarayıcınız tarafından desteklenmediği için iptal edildi.",
"No compatible source was found for this media.": "Bu medya için uyumlu bir kaynak bulunamadı.",
"The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it.": "Medya şifrelenmiştir ve şifresini çözecek anahtarlara sahip değiliz.",
"Play Video": "Videoyu oynat",
"Close": "Kapat",
"Close Modal Dialog": "İletişim Kutusunu Kapat",
"Modal Window": "İletişim Penceresi",
......@@ -75,9 +75,9 @@
"Transparent": "Saydam",
"Semi-Transparent": "Yarı saydam",
"Opaque": "Opak",
"Font Size": "Yazı tipi boyutu",
"Text Edge Style": "Metin kenar biçimi",
"None": "Yok",
"Font Size": "Yazı Tipi Boyutu",
"Text Edge Style": "Metin Kenarı Stili",
"None": "Hiçbiri",
"Raised": "Yükseltilmiş",
"Depressed": "Bastırılmış",
"Uniform": "Tekdüze",
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment