Commit 5adfc051 authored by Jiri Podhorecky's avatar Jiri Podhorecky Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Czech)

Currently translated at 100.0% (119 of 119 strings)

Translation: PeerTube/player
Translate-URL: https://weblate.framasoft.org/projects/peertube/player/cs/
parent b248cd4e
......@@ -7,7 +7,7 @@
"peer": "peer",
"Go to the video page": "Přejít na stránku s videem",
"Settings": "Nastavení",
"Watching this video may reveal your IP address to others.": "Watching this video may reveal your IP address to others.",
"Watching this video may reveal your IP address to others.": "Sledování tohoto videa může ostatním odhalit vaši IP adresu.",
"Copy the video URL": "Kopírovat URL adresu videa",
"Copy the video URL at the current time": "Kopírovat URL adresu videa v aktuálním čase",
"Copy embed code": "Kopírovat kód pro vložení na stránku",
......@@ -15,23 +15,23 @@
"Total downloaded: ": "Celkem stažených: ",
"Total uploaded: ": "Celkem nahraných: ",
"From servers: ": "Ze serverů: ",
"From peers: ": "From peers: ",
"From peers: ": "Od kolegů: ",
"Normal mode": "Normal mode",
"Stats for nerds": "Stats for nerds",
"Theater mode": "Theater mode",
"Stats for nerds": "Statistiky pro nerdy",
"Theater mode": "Režim Divadlo",
"Video UUID": "Video UUID",
"Viewport / Frames": "Viewport / Frames",
"Viewport / Frames": "Zobrazení / Rámy",
"Resolution": "Rozlišení",
"Volume": "Volume",
"Codecs": "Kodeky",
"Color": "Color",
"Connection Speed": "Rychlost připojení",
"Network Activity": "Network Activity",
"Network Activity": "Síťová aktivita",
"Total Transfered": "Celkem přeneseno",
"Download Breakdown": "Download Breakdown",
"Buffer Progress": "Buffer Progress",
"Buffer State": "Buffer State",
"Live Latency": "Live Latency",
"Buffer State": "Stav vyrovnávací paměti",
"Live Latency": "Zpoždění při živém přenosu",
" off": " off",
"Player mode": "Player mode",
"Audio Player": "Hudební přehrávač",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment