Commit fdc38e05 authored by JosephK's avatar JosephK
Browse files

Merge branch 'weblate-framacalc-main' into 'master'

Translations update from Weblate

See merge request !14
parents 393d00b3 32b7a5ca
Pipeline #453908 failed with stages
in 43 seconds
help:
md: "Інтерфейс має деякі відмінності у порівнянні з іншими електронними\nтаблицями.\
\ Вони можуть спантеличити.\n\nЯкщо вам потрібна допомога, відповідь на ваші запитання\
\ може бути в\n[нашому <abbr title=\"Frequently Asked Questions\">ЧаПі</abbr>]({link}).\n\
В іншому випадку, не соромтеся звернутися до нас."
title: Початок роботи
meta:
lead: Онлайн-таблиця для спільної роботи
what:
title: Що це?
md: "\"Calc\" це онлайн-таблиця для спільної роботи. Ваші дані автоматично\nзберігаються\
\ в інтернеті, і ви з друзями можете спільно працювати над\nдокументом одночасно.\
\ Переглядайте всі зміни в режимі реального часу!\n\nПрацюйте разом над інвентаризацією,\
\ опитуваннями, вмістом, зустрічами\nтощо!"
public:
title: Опції
name: Назва таблиці
create: Створити таблицю
help: "Вашу таблицю буде видалено **після 335 днів бездіяльності**\n(не було доступу\
\ чи змін), щоб уникнути нескінченному\nрозростанню нашої бази даних."
software:
title: Програмне забезпечення
md: "@:color.calc побудовано на основі вільного ПЗ [@:soft.calc](@:src.calc)\n\n\
@:soft.calc ліцензовано [<abbr title=\"Common Public Attribution License\">\n\
CPAL</abbr>](https://github.com/audreyt/ethercalc#licensing)\nі він використовує\
\ багато вільних бібліотек."
garden:
title: Зростаймо разом
md: "Щоб долучитися до розробки, запропонувати удосконалення\nабо просто завантажити\
\ ПЗ, перейдіть на [сайт розробки](@:src.calc)"
how: "## Особливості\n\n- Спільне редагування (кілька користувачів, під'єднаних до\
\ однієї електронної таблиці, можуть\n одночасно змінювати комірки)\n- Багато доступних\
\ функцій (статистика, фінанси, математика, текст тощо)\n- Можливість коментувати\
\ комірки\n- Постійне та автоматичне резервне копіювання\n- Основні графіки (гістограма,\
\ лінії, точки)\n- Експорт до HTML, CSV\n- Розмір документа: до 100 000 рядків\n\
\nДокументами @:color.calc легко ділитися (просто вкажіть адресу),\nдля експорту,\
\ зберігаються автоматично та залишаються завжди доступними через інтернет\n\nПотрібна\
\ [демонстрація]({link})?"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment